Rozwiązywanie problemów wg metodologii Lean

20-21.12.2022 - Szczawnica

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie wydarzenia otwarte, takie jak: konferencje i szkolenia otwarte. Dodatkowo odpowiada za pracę i rozwój działu consultingu, oraz działu finansów. Najczęściej koordynuje projekty związane z zarządzaniem strategicznym, audyty oraz transformacje Lean. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1500 dni szkoleniowych. Doświadczenie consultingowe to koordynacja ponad 200 projektów doradczych w tym kilkudziesięciu transformacji Lean.

Jest absolwentem studiów MBA i wielu uznanych projektów rozwojowych.

Inni mówią o nim: inspiruje do działania, dba o ciągłe doskonalenie, zawsze znajduje rozwiązania, zaraża energią. Wolne chwile najczęściej spędza z rodziną w górach.

Relaksuje się grając na gitarze i uprawiając sport. Ważna jest dla niego realizacja celów własnych z poszanowaniem celów Klienta.

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

W nowej rzeczywistości VUCA, rozwiązywanie problemów w organizacji staje się kompetencją kluczową, która znajdzie zastosowanie w każdej branży. Miarą skuteczności nie jest szybkość z jaką firmy rozwiązują swoje problemy, ale jakość oraz proces standaryzacji rozwiązań, które wypracują przy zastosowaniu metodologii, którą poznasz na szkoleniu.

Z rozwiązywaniem problemów jest jak z chorobą, kiedy męczy Cię migrena i idziesz do lekarza on może przepisać Ci środek przeciwbólowy, może też zadać kilka pytań takich jak: co jadłeś? Co piłeś? Ile spałeś? Co robiłeś? I na tej podstawie ustalić przyczynę źródłową bólu głowy i przepisać lekarstwa które pomogą Ci na dłużej niż wzięcie tabletki przeciwbólowej.

Nasze podejście do rozwiązywania problemów jest podobne – najważniejszą rzeczą jest odkrycie przyczyn źródłowych problemu.

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest do osób zainteresowanych filozofią ciągłego doskonalenia pracy indywidualnej i zespołowej oraz poznaniem narzędzi stosowanych w celu nieustannego doskonalenia procesów i polepszania wyników pracy. Grupę docelową stanowią przede wszystkim specjaliści i kierownicy zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów, bezpośrednio zaangażowani w planowanie i realizację zadań indywidualnych i zespołowych.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Dzień 1
 • I. Wprowadzenie do koncepcji Problem Solving
  - Proces i rutyna w rozwiązywaniu problemów
  - Ewolucja w problem solving (TPS, QRQC, Arkusz A3, Metoda 8D, DMAIC)
  - Skąd czerpać informacje o problemach?
  - Rola pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów
  - PDCA w rozwiązywaniu problemów

  II. Proces rozwiązywania problemów
  - Zdefiniowanie problemu
  - Poszukiwanie przyczyn problemu
  - Poszukiwanie rzeczywistych źródeł problemu 
  - Generowanie rozwiązań
  - Analiza i wybór rozwiązania 
  - Standaryzacja

  III. Narzędzia wykorzystywane w rozwiązywaniu problemów
  - Praca zespołowa
  - Definiowanie problemu 5W2H
  - Definiowanie celu – SMART
  - Mapa procesu
  - Analiza Pareto
  - Metoda 8D
  - Diagram Ishikawy
  - Metoda 5Why

  IV. Narzędzia wykorzystywane w generowaniu i ocenie rozwiązań
  - Burza mózgów
  - Metoda Superpozycji prostej
  - Metoda superpozycji krzyżowej
  - Macierz oceny rozwiązań

Dzień 2
 • V. Angażowanie zespołu w rozwiązywaniu problemów  
  - Środowisko sprzyjające rozwiązywaniu problemów
  - Budowanie zaufania w zespole
  - Tworzenie atmosfery sprzyjającej zaangażowaniu zespołu
  - Metody wizualizacji pracy zespołu

  VI. Zarządzanie procesem podejmowania decyzji – analiza ryzyka
  - Szacowanie ryzyka niepowodzeń i sukcesów
  - Wyodrębnienie alternatyw
  - Wybór najlepszej opcji i ocena skutków działania
  - Analiza FMEA

  VII. Plan działań i kontrola nad wdrażaniem rozwiązania
  - Tworzenie planu działania dla zdefiniowanego problemu
  - Metody wizualne w zarządzaniu rozwiązaniami
  - Monitorowanie postępów – odprawa problem solvingowa
  - Wskaźniki i miary postępów
  - Eskalowanie rezultatów
  - Standaryzacja – najlepszych rozwiązań 
  - Przeniesienie najlepszych rozwiązań do innych obszarów działania

Korzyści
 • Uczestnicy nauczą się rozwiązywać problemy wg metodologii Lean.
 • Uczestnicy zapoznają się z zasadami budowania efektywnych zespołów.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak usprawnić komunikację wewnątrz zespołu.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak wzbudzić kreatywność wśród członków zespołu.
 • Uczestnicy nauczą się posługiwać narzędziami trójetapowego podejścia do rozwiązywania problemów.
Uczestnik

Szkolenie przeprowadzone bardzo dobrze zarówno pod kątem merytorycznym jak i praktycznym. Szkolenie było bardzo rzeczowe, a zawarte w nim informacje wiele mnie nauczyły i z pewnością pomogą mi rozwiązać wiele różnych problemów.

Najbliższa edycja szkolenia

27-28.10.2022 / Online
data / Miasto
1850,00 PLN
cena netto / os.