Szkoła Trenerów

13-17.11.2023 - Kraków

“Największym wojownikiem jest ten, kto pokonał sam siebie.”

konfucjusz

“Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.”

Sun Tzu
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie szkolenia zamknięte i badania. Dodatkowo odpowiada za zarządzanie zespołem trenerskim. Najczęściej koordynuje i prowadzi szkolenia z obszaru zarządzania, negocjacji i sprzedaży, obsługi Klienta oraz kompetencji osobistych. Ponadto zarządza projektami badań parametrycznych, badań satysfakcji i badań AC/DC. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1000 dni szkoleniowych. Doświadczenie badawcze to koordynacja i realizacja ponad 100 różnych badań. Posiada 16 lat doświadczenia zawodowego.

Z wykształcenia nauczyciel języka angielskiego.

Inni mówią o nim: pomysłowy, zorientowany na relacje i cel, otwarty, wyważony, zaraża entuzjazmem i energią.

Prywatnie aktywnie uprawia wspinaczkę, turystykę górską i bieganie. Jego wielką pasją jest fotografia i podróże - w szczególności inspiruje go Nepal, który odwiedził już trzykrotnie.

Bartosz Rusek Bartosz Rusek
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Głównym celem Szkoły Trenerów jest zdobycie umiejętności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz ewaluacją szkoleń grupowych. Uczestnicy poznają, czym jest proces grupowy oraz jak wykorzystać tą wiedzę podczas projektowania ćwiczeń i zadań dla grupy oraz podczas realizacji założonych celów szkoleniowych. Ponadto Uczestnicy poznają metody i narzędzia szkoleniowe, które najefektywniej wpływają na poziom postaw, wiedzy i umiejętności osób dorosłych.

Dla kogo?

Szkoła Trenerów BRAINSTORM to projekt skierowany do osób dorosłych, które są zainteresowane nabyciem umiejętności trenerskich oraz do wszystkich, którzy stanęli w swej karierze zawodowej przed wyzwaniem pracy z grupą. Mogą w nim wziąć udział np. trenerzy wewnętrzni firm, pracownicy działów HR, nauczyciele, menedżerowie zarządzający zespołami oraz prowadzący spotkania grupowe i inni, którzy zajmują się rozwojem pracowników.

Dzień 1
 • I. Kompetencje i cechy Trenera Biznesu - bilans otwarcia
  - Elementy treningu interpersonalnego – wzajemne poznanie się uczestników 
  - Autoprezentacja uczestników na forum
  - Kontrakt i oczekiwania dot. całego cyklu szkolenia 
  - Cechy i predyspozycje wspierające w roli trenera 
  - Kompetencje osobowe niezbędne w pracy Szkoleniowca
  - Kompetencje specjalistyczne i profesjonalne niezbędne w pracy trenera 
  - Autodiagnoza stylu pracy trenera – jaki typem trenera jestem?
  - Rola trenera biznesu w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej
  - Analiza SWOT tej grupy zawodowej w dzisiejszych uwarunkowaniach biznesowych 
  - Bilans otwarcia  - jakie cechy i kompetencje już posiadam potrzebne w roli trenera? 
  - Tam czyli gdzie? – moja wizja siebie w roli trenera biznesu
  - Identyfikacja działań rozwojowych w stronę zaplanowane wizji trenera 
  - Budowanie planu świadomego rozwoju na Szkole Trenerów

  II. Podstawy psychologicznych koncepcji nauczania osób dorosłych
  - Różnice i podobieństwa w uczeniu dorosłych i dzieci 
  - Czym są naturalne talenty i kompetencje?
  - Rodzaje kompetencji możliwych do rozwoju poprzez szkolenia 
  - Uczenie poprzez doświadczenie - model Kolba
  - Powiązania i zależności pomiędzy doświadczeniem, analizą, teorią a wdrożeniem 
  - Style uczenia się - rodzaje i charakterystyka
  - Rodzaje metod i technik rozwojowych w zależności od stylu uczenia się 
  - Preferencje w uczeniu w zależności od predykatów sensorycznych
  - Prawa zapamiętywania - jak „zapisać” ważne informacje w pamięci długotrwałej? 
  - Funkcje półkul mózgowych w procesie uczenia się
  - Najnowsze badania w zakresie neurobiologii dot. uczenia się osób dorosłych 
  - Rozumienie i kontrola procesu grupowego
  - Identyfikacja faz procesu grupowego
  - Określenie zadań trenera w poszczególnych fazach procesu grupowego 
  - Wykorzystanie dynamiki grupy w celu realizacji celów i zadań
  - Identyfikacja ról grupowych i wykorzystanie ich do realizacji zadań jak również do kontroli dynamiki grupy

Dzień 2
 • III. Szkolenie jako element procesu rozwojowego
  - Składowe procesu rozwojowego w organizacjach i instytucjach 
  - Potrzeba rozwojowa - skąd się bierze?
  - Badanie potrzeb rozwojowych (szkoleniowych) – cele i założenia 
  - Projektowanie działań rozwojowych - projektowanie szkolenia 
  - Pilotaż programu szkoleniowego na próbie reprezentatywnej 
  - Realizacja szkolenia – organizacja i logistyka
  - Ewaluacja – badanie efektów szkolenia
  - Wnioski poszkoleniowe i wdrożenie filozofii ciągłego doskonalenia procesu szkoleniowego

  IV. Diagnoza i analiza potrzeb szkoleniowych - narzędzia i metody działania
  - Rodzaje potrzeb rozwojowych: szkoleniowe, systemowe, organizacyjne 
  - Potrzeby organizacyjne, grupowe i indywidualne
  - Potrzeby organizacji na poziomie wdrażania i doskonalenia 
  - Potrzeby organizacji na poziomie wprowadzania innowacji
  - Specyfika potrzeb szkoleniowych. Co je wyróżnia od potrzeb systemowych i organizacyjnych? 
  - Źródła i rodzaje informacji  dostępne z organizacji, potrzebne do diagnozy potrzeb
  - Ankiety diagnozy potrzeb – wady i zalety tego narzędzia. Przykłady i rodzaje 
  - Wywiady diagnostyczne - wady i zalety tego narzędzia. Przykłady i rodzaje
  - Obserwacja zachowań w miejscu pracy - wady i zalety tego narzędzia. Przykłady i rodzaje 
  - Rozmowy z osobami decyzyjnymi w firmie – HR, kadra menedżerska
  - Metody HRBP – model HPI
  - Wnioski i spostrzeżenia z dostępnych źródeł badawczych:
       - wyniki z badań 360
       - rezultaty AC/DC
       - wnioski z cyklicznych rozmów oceniających i rozwojowych
  - Raport z diagnozy potrzeb – struktura, wnioski, forma, zalecenia rozwojowe 
  - Definiowanie celów szkoleniowych i biznesowych w oparciu o wyniki diagnozy

Dzień 3
 • V. Metody i techniki prowadzenia szkoleń warsztatowych
  - Prezentacja, mini wykład
  - Rodzaje dyskusji – charakterystyka
  - Kompetencje rozwijane przez prezentacje
  - Dyskusja - rodzaje, zastosowanie, rozwijane kompetencje
  - Rodzaje dyskusji – charakterystyka
  - Kompetencje rozwiane przez dyskusję
  - Studium przypadku - rodzaje, zastosowanie, rozwijane kompetencje
  - Rodzaje case study
  - Kompetencje rozwijane przez case study 
  - Gry i symulacje
  - Rodzaje i zastosowanie gier szkoleniowych
  - Kompetencje rozwijane przez grę szkoleniową 
  - Odgrywanie ról – scenki, symulacje
  - Rodzaje i zastosowanie
  - Omówienie zasad prowadzenia scenek i ich omawiania
  - Praca w grupach - rodzaje, zastosowanie, rozwijane kompetencje 
  - Instruktaż
  - Omówienie struktury Powiedz Pokaż Przećwicz
  - Wypracowanie umiejętności najlepiej nadających się do uczenia metodą instruktażu 
  - Metody i narzędzia aktywizacji grupy szkoleniowej – energizery i lodołamacze
  - Tworzenie banku metod i technik trenerskich na każdą okazję – skrzynka narzędziowa trenera
  - Analiza metod i narzędzi trenerskich pod kątem ryzyka ich zastosowania 
  - Mini etiudy szkoleniowe – praktyczne zastosowanie poznanych narzędzi

  VI. Projektowanie szkoleń warsztatowych
  - Model WUP – Wiedza, umiejętności i doświadczenie 
  - Definiowanie celów merytorycznych szkolenia 
  - Definiowanie celów biznesowych szkolenia
  - Precyzowanie pożądanych efektów - różnice między celem a efektem 
  - Dobór metod i technik trenerskich do założonych celów merytorycznych 
  - Struktura typowego szkolenia w oparciu o cykl Davida Kolba 
  - Projektowanie modułów szkolenia – wyznaczanie celów cząstkowych 
  - Dobór metod do rozwijanych kompetencji
  - Rodzaje konspektów trenerskich – manuale na różnych poziomach szczegółowości 
  - Mind mapa szkolenia warsztatowego
  - Praktyczny warsztat – tworzenie przez uczestników projektów szkoleń w wybranych tematach – prezentacja

Dzień 4
 • VII. Tworzenie materiałów szkoleniowych
  - Funkcje materiałów szkoleniowych
  - Procedury tworzenia materiałów szkoleniowych 
  - Kategorie materiałów szkoleniowych
  - Struktura materiałów szkoleniowych
  - Forma przygotowania materiałów szkoleniowych

  VIII. Techniki i narzędzia trenerskie zwiększające atrakcyjność przekazu 
  - Fragmenty filmów – wady, zalety, przykłady zastosowania i dostosowania do tematu 
  - Fragmenty nagrań audio - wady, zalety, przykłady zastosowania i dostosowania do tematu 
  - Storytelling - wady, zalety, przykłady zastosowania i dostosowania do tematu
  - Flipowanie - wady, zalety, przykłady zastosowania i dostosowania do tematu 
  - Anegdoty, dowcipy - wady, zalety, przykłady zastosowania i dostosowania do tematu 
  - Metafory -  wady, zalety, przykłady zastosowania i dostosowania do tematu 
  - Przypowieści - wady, zalety, przykłady zastosowania i dostosowania do tematu 
  - Konkursy, quizy - wady, zalety, przykłady zastosowania i dostosowania do tematu
  - Tworzenie banku metod i technik trenerskich na każdą okazję – skrzynka narzędziowa trenera 
  - Analiza metod i narzędzi trenerskich pod kątem ryzyka ich zastosowania
  - Mini etiudy szkoleniowe – praktyczne zastosowanie poznanych narzędzi

Dzień 5
 • IX. Budowanie relacji   z grupą i komunikacja w pracy trenera
  - Nawiązanie dobrego kontaktu z grupą przed i w trakcie szkolenia
  - Budowanie pozytywnej relacji z poszczególnymi uczestnikami szkolenia 
  - Skuteczne przekazywanie treści merytorycznych – przykłady, porównania
  - Dostosowanie języka do percepcji odbiorców
  - Aktywne słuchanie w pracy na Sali szkoleniowej 
  - Umiejętność zadawania dobrych i aktywizujących pytań 
  - Udzielanie pochwał grupie i poszczególnym uczestnikom 
  - Skupianie uwagi uczestników szkolenia
  - Dostosowanie mowy ciała do treści wypowiedzi

  X. Prowadzenie szkolenia w parze trenerskiej
  - Zalety i zagrożenia prowadzenia szkoleń w parach trenerskich 
  - Proces grupowy a para trenerska
  - Cechy gwarantujące efektywność par trenerskich
  - Poczucie bezpieczeństwa i kontroli a prowadzenie szkoleń w parach trenerskich 
  - Indywidualność i różnorodność, a spójność
  - Przyjmowanie perspektywy drugiej strony, zdolność rozumienia wzajemnych postaw, poglądów, nastawień 
  - Budowanie wspólnej odpowiedzialności za efekty pracy
  - Relacja Uczeń – Mistrz
  - Prowadzenie jednego modułu szkoleniowego w parze trenerskiej – informacja zwrotna od grupy i Trenera

Dzień 6
 • XI. Trudne sytuacje w pracy trenera
  - Proces grupowy – etapy, szanse i zagrożenia
  - Identyfikacja trudnej sytuacji szkoleniowej – trudny uczestnik czy trudna sytuacja? 
  - Wymiana doświadczeń uczestników – jakie metody już stosuję?
  - Zapobieganie trudnym sytuacjom na szkoleniu – działania prewencyjne 
  - Rola przekonań, emocji i nastawienia w radzeniu sobie z trudną sytuacją
  - Interwencja – mechanizmy psychologiczno – socjologiczne generujące trudne sytuacje 
  - Narzędzia interwencyjne w trudnych sytuacjach szkoleniowych
  - Praktyka – etiudy uczestników z trudną sytuacją szkoleniową
  - Apteczka trenera na trudne przypadki - sesja dzielenia się swoimi własnymi doświadczeniami

  XII. Badanie efektywności szkoleń
  - Cele i założenia badania efektywności szkoleń
  - Narzędzia wykorzystywane do zbierania informacji niezbędnych do ocen 
  - Czas przeprowadzenia badania efektywności szkoleń
  - Czteropoziomowy model Kirkpatricka
  - ROI (Return of Investment) a rezultaty szkolenia 
  - BCR (Benefits/Cost ratio)
  - Case study

  XIII. Warsztat praktyczny - próbki pracy uczestników 
  - Przygotowanie programu szkolenia z wybranego tematu 
  - Przeprowadzenie wybranego fragmentu szkolenia 
  - Feedback – 360 stopni
  - Przygotowanie do egzaminu praktycznego i teoretycznego

Korzyści
 • Uczestnicy dowiedzą się jak konstruować poszczególne narzędzia szkoleniowe takie jak ćwiczenia indywidualne i grupowe, kwestionariusze sytuacyjne, scenariusze do symulacji.
 • Uczestnicy nabędą umiejętności radzenia sobie z emocjami własnymi i emocjami grupy szkoleniowej.
 • Uczestnicy będą potrafili tworzyć najważniejsze narzędzia szkoleniowe dostosowane do tematu szkolenia i styli uczenia się ludzi dorosłych.
 • Uczestnicy poznają zasady dotyczące tego jak zachowywać się podczas sesji warsztatowej, a w szczególności jak moderować pracę grupy, jak stymulować pracę poszczególnych uczestników, jak reagować w trudnych sytuacjach.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętności prowadzenia szkolenia warsztatowego.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić szkolenie metodą warsztatową i jak wykorzystać proces grupowy do realizacji celów szkolenia.
 • Uczestnicy poznają zasady jak prowadzić omówienia i dyskusję moderowaną.
 • Uczestnicy poznają najlepsze sposoby przygotowania prezentacji szkoleniowej.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak reagować na poszczególne reakcje grupy: znudzenie, zbyt duże pobudzenie, tzw. „głupawkę”.
 • Uczestnicy uświadomią sobie, w jakim stopniu trener ma wpływ na na efektywność szkolenia.
 • Uczestnicy będą potrafił dostosować narzędzia szkoleniowe do różnych sposobów uczenia się i do potencjału grupy.
Uczestnik

Szkoła Trenerów to nie tylko sama edukacja, ale przede wszystkim początek prawdziwej przygody z profesją trenera. Przygotowany program pozwala się szybko zapoznać z niuansami tej pracy, udoskonalić posiadany warsztat i przyzwyczaić się do obecności widowni. Szkoła Trenerów to cudowna okazja do spotkania ludzi o podobnych zainteresowaniach i pomyśle na życie zawodowe. Atmosfera panująca na zajęciach pozwoliła bardzo szybko przypomnieć sobie własne wypracowane metody radzenia sobie ze stresem, ale z drugiej strony dowiedziałam się też o popełnianych błędach, na które nikt wcześniej ne zwrócił mi uwagi. Dopiero teraz, gdy je dostrzegam mogę pracować nad tym by ich nie popełniać. Polecam program "Szkoła Trenerów" wszystkim szukającym wiedzy oraz inspiracji do rozwoju warsztatu trenerskiego oraz tym, którzy chcą zobaczyć kim naprawdę jest trener. Trener Brainstorm Group jak nikt inny przybliży to krok po kroku

Najbliższa edycja szkolenia

23-27.10.2023 / Online
data / Miasto
9900,00 PLN
cena netto / os.