STRATEGIA ROZWOJU GMINY/MIASTA
Opracowanie strategii określającej rozwój gminy/miasta należy do władz lokalnych. Strategia powinna wiązać planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym, dzięki czemu będzie wspierała trwały i zrównoważony rozwój gminy/miasta. Jeśli chcesz poznać jakie są najważniejsze cechy, zasoby, potencjał, problemy twojej gminy/miasta i jej otoczenia dla potrzeb planowania długofalowej polityki rozwoju, zgłoś się do nas! Pamiętaj, że rekomendowanym sposobem przygotowania strategii jest model partycypacyjno-ekspercki, w którym analizy statystyczne i strategiczne są wynikiem prac zewnętrznych specjalistów. Zwróć uwagę, że podejście to daje największe prawdopodobieństwo włączania się w procesy rozwojowe partnerów lokalnych i efektywnej realizacji strategii.

DIAGNOZA
Przystępując do opracowania strategii prowadzimy pogłębioną diagnozę, która pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji strategicznych, takich jak: określenie wizji rozwoju gminy/miasta, ustalenie celów, ukierunkowanie działań i instrumentów realizacyjnych, zdefiniowanie oczekiwanych rezultatów i wskaźników ich osiągnięcia, wskazanie obszarów strategicznej interwencji. Diagnozę społeczno-gospodarczą i przestrzenną gminy/miasta prowadzimy w ujęciu dynamicznym i porównawczym, w kluczowych dla jej rozwoju obszarach, z wykorzystaniem statystyki publicznej i właściwych opracowań analitycznych.

NASZ WYSPECJALIZOWANY ZESPÓŁ POMOŻE CI:

 • określić cele, kierunki i oczekiwane efekty realizacji strategii,
 • wypracować cele strategiczne i operacyjne gminy/miasta oparte są na wnioskach z diagnozy,
 • sformułować cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym - cele strategiczne (główne, długookresowe) oraz operacyjne (szczegółowe, średniookresowe) w odniesieniu do obszaru gminy/miasta, 
 • cele określamy zgodnie z metodą SMART, są one spójne z celami strategii innych jednostek, z którymi gmina/miasto pozostaje w relacjach (gminy sąsiednie, strategia ponadlokalna w przypadku gmin sąsiadujących, strategia rozwoju województwa),
 • w formułowaniu celów stosujemy drzewo problemów/celów oraz analizę SWOT,
 • w ramach systemu realizacji strategii wskazujemy wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych. 

CO OFERUJEMY

Strategię dostarczamy Klientom w formie dokumentu zawierającego:

 • model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy/miasta, 
 • ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie/mieście, 
 • obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa oraz fakultatywnie obszary strategicznej interwencji dla gminy/miasta, 
 • ramy finansowe strategii. 

Istotne jest, że dokument opracowany przez nas można traktować jako narzędzie pozyskiwania środków unijnych, gdyż zawiera on obowiązkowe elementy:

 • określenie obszaru geograficznego, którego dotyczy dana strategia, 
 • analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, 
 • opis zintegrowanego podejścia do stwierdzonych potrzeb rozwojowych i potencjału,
 • opis włączenia partnerów w przygotowanie strategii i jej wdrożenie. 

Chcesz poznać więcej szczegółów? 

Skontaktuj się z nami:
doradztwo@brainstorm.biz.pl