BRG_AC_DC

FILM OPISUJĄCY USŁUGĘ


Assessment Centre/Development Centre

Assessment Centre to narzędzie pozwalające na uzyskanie najbardziej zobiektywizowanej oceny o wiedzy, umiejętnościach i postawach jego uczestników np. podczas procesu rekrutacji, gdzie niejednokrotnie jednym z największych problemów jest właśnie obiektywna ocena kompetencji kandydata.

Wysoki wskaźnik obiektywizmu sesji realizowanych przez Brainstorm Group uzyskujemy dzięki:
- różnorodności kryteriów, gdzie oceniany jest cały zestaw kompetencji,
- różnorodności narzędzi wykorzystywanych podczas badania – zadania, ćwiczenia, symulacje
- wielokrotnej oceny danej kompetencji w różnych zadaniach poprzez jednoczesną obserwację przez kilku doświadczonych asesorów.  

W praktyce minimalizujemy ryzyko sytuacji, w której kandydat przygotowując się do rozmowy, umiejętnie przedstawi swoje zalety a jednak jego późniejsza praca, posiadane kompetencje oraz postawa okazują się nie tym, czego oczekuje się na dedykowanym stanowisku. Posiadając zapotrzebowanie na pracownika o określonych kompetencjach, należy wspomagać proces tą właśnie metodą, oceniając zachowanie osoby w konkretnych sytuacjach, najbardziej zbliżonych do rzeczywistych na danym stanowisku. Podnosi ona znacząco skuteczność procesu rekrutacji.

Development Centre jest metodą nastawioną na rozwój. Działania wewnątrz organizacji skupione wokół planowania zasobów, poszukiwania potencjałów, budowania ścieżek kariery, przygotowywania przesunięć w ramach firmy powinny być wsparte właśnie tą metodą.

Badanie Development Center jest zasadniczo pierwszym etapem projektu rozwojowego dla pracowników stanowiących szczególną wartość dla firmy.

Celem Development Centre jest wyłonienie grupy pracowników, dedykowanej np. do programu talentowego, objęcia szkoleniami i indywidualnym wsparciem.

Przeprowadzenie badania Development Center pozwala:
- Ocenić potencjał uczestników
- Wyłonić talenty u każdego z uczestników
- Określić potrzeby szkoleniowe, rozwojowe każdego z uczestników
- Rozmrozić postawy uczestników – ukierunkować ich na potrzebę rozwoju.
- Przystępując do przygotowania badań przestrzegamy międzynarodowych standardów dla ośrodków ocen i rozwoju, aby zapewnić rzetelność wyników i faktyczną korzyść dla uczestników badania i jego zlecających.

ACDC02

Sesje AC/DC konstruowane przez Brainstorm Group należą do najlepszych na rynku i uwzględniają wszystkie standardy (zgodne z kryteriami Międzynarodowej Grupy Zadaniowej ds. Standardów Ośrodków Oceny):

ODPOWIEDNIA KLASYFIKACJA BEHAWIORALNA - Czynniki wyróżnione w ramach stanowiska przekształcamy w kategorie zachowań, które można będzie zaobserwować w trakcie badania.

 

WŁAŚCIWY WYBÓR TECHNIK OCENY - Ćwiczenia muszą umożliwić uzyskanie informacji i próbek zachowań zgodnie z wcześniejszymi analizami. Proces ten kończymy zaprojektowaniem macierzy obrazującej związki pomiędzy kompetencjami, zachowaniami oraz technikami ćwiczeń i wystawianych ocen.

ZAPEWNIENIE WIELOSTRONNOŚCI OCENY - W trakcie opracowania procedury AC/DC stosujemy wiele zróżnicowanych technik oceny w celu zebrania miarodajnych informacji. Obejmują one zarówno testy, wywiady, kwestionariusze, jak i symulacje.

WYKORZYSTANIE SYMULACJI W PROCESIE BADANIA - Symulacja jest ćwiczeniem lub techniką zbudowaną w celu wywołania zachowań związanych z wymiarami efektywności na danym stanowisku, które wymagają od uczestników reagowania zachowaniem na bodźce sytuacyjne. Należą do nich ćwiczenia grupowe, ćwiczenia typu in-basket, symulacje interakcji czy zbieranie informacji. Każdy ośrodek oceny/rozwoju musi zawierać metody symulacyjne ściśle związane ze specyfiką pracy na stanowisku.

DOŚWIADCZENI EKSPERCI - Dedykujemy ekspertów w bardzo dużym doświadczeniem teoretycznym i praktycznym w kontekście przygotowania i prowadzenia badania AC/DC. Nasi eksperci przed każdą realizacją przechodzą dodatkowe szkolenie w kontekście danej organizacji, tak by móc przygotować rzetelne i obiektywne narzędzia, dopasowane do stanowiska pracy.

INTEGRACJA DANYCH - Dbamy, aby procedura badania umożliwiała przygotowanie raportów z zachowaniem zgodności z wszelkimi standardami statystycznymi dotyczącymi obróbki danych.

 

ACDC03

 

Etapy AC/DC:

ACDC08 1. Analiza MODELU Kompetencji organizacji
2. Określenie poziomów kompetencji i wskaźników behawioralnych
3. Dobór narzędzi
4. Realizacja sesji AC/DC
5. Przygotowanie raportów:
z opisem i rekomendacją, który z kandydatów spełnia określone wcześniej kompetencje – Assesssment Centre
uczestnikowi sesji wraz z rozmową (feedback), omówieniem wyników i indywidualnej ścieżki rozwoju – Development Centre
6. Indywidualne sesje FEEDBACK dla uczestników, uzupełnienie raportów indywidualnych o wnioski z feedbacku i wywiadu z uczestnikiem.
7. Raport końcowy oraz przedstawienie REKOMENDACJI

TECHNIKI I NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE W CZASIE BADANIA:

Wszystkie zaproponowane przez nas techniki i narzędzia będą precyzyjnie dobrane pod względem modelu kompetencyjnego przedsiębiorstwa oraz mają wysoką wartość diagnostyczną. Mogą mieć miejsce w jednej rzeczywistości zawodowej bądź dotyczyć różnych firm i obszarów biznesowych.

Każdorazowo modyfikujemy zadania i symulacje dopasowując do specyfiki danego badania: grupy uczestników, środowiska pracy w firmie i zakładanych celów badania. Jedna kompetencja jest zawsze badana za pomocą więcej niż jednej techniki. Dzięki temu mają Państwo pewność, że zminimalizowane zostaje ryzyko tzw. „zachowań przypadkowych”, czyli takich które mogą wynikać z ogólnego samopoczucia, zdrowia czy stresu.

Przykładowe narzędzia:

DYSKUSJA Z ROLAMI - Każdy uczestnik odgrywa inną rolę, otrzymuje odmienny komplet informacji i ma postawione inne cele. Zadanie bada – w sytuacji sprzecznych interesów – umiejętność łączenia/negocjowania celów indywidualnych z grupowymi, zadanie może badać kompetencje związane z orientacją na cele, zaangażowaniem, komunikatywnością, wywieraniem wpływu, elastycznością, konstruktywnym podejściem do problemów oraz radzeniem sobie w trudnych sytuacjach.

 

ACDC05

ACDC10

SYMULACJA ROZMOWY Z PRACOWNIKIEM - Scenka z aktorem, wcielającym się rolę podwładnego. W zależności od scenariusza można obserwować zachowania odzwierciedlające różne kompetencje, w szczególności te związane z przywództwem, komunikatywnością, budowaniem relacji i wywieraniem wpływu.

CASE STUDY - Zadanie polegające na samodzielnym przeanalizowaniu dostarczonych danych i wyciągnięciu z nich poprawnych wniosków, a następnie przygotowaniu i wygłoszeniu krótkiej prezentacji na zadany temat. Dodatkowo, uczestnik może zostać poproszony o odpowiedzi na pytania od słuchaczy, o różnym stopniu trudności. Ćwiczenie może badać takie kompetencje jak myślenie analityczne, myślenie strategiczne, komunikatywność, sposób radzenia sobie ze stresem związanym z ekspozycją społeczną, budowanie relacji, asertywność i wywieranie wpływu.

KOSZYK ZADAŃ - „Dokumenty na biurku” – uczestnik otrzymuje rozmaite dokumentów (fragmenty raportów, maile od współpracowników, notatki służbowe, smsy, wycinki z prasy branżowej etc) i na ich podstawie musi podjąć szereg ważnych decyzji, zaplanować swoją pracę, ustalić harmonogram i priorytety, rozwiązać problemy. Ćwiczenie bada najlepiej zarządzanie zespołem, świadomość biznesową, nastawienie na cel, kreatywność, elastyczność oraz umiejętność planowania i organizowania swojej pracy.

KWESTIONARIUSZ AUTOREFLEKSJI (Autorskie narzędzie Brainstorm Group) - Po każdym zadaniu uczestnik odpowiada pisemnie na kilka pytań. Odpowiedzi dają często dużo informacji asesorom i mogą rzucić nowe światło na zachowania uczestnika w danym zadaniu.

ACDC01