Zainteresowany nie tylko produkcją, ale również ludźmi, starający się wciągnąć każdego pracownika w proces planowania zadań i sprawdzający poziom zadowolenia swoich podwładnych – taki obraz polskiego menedżera w sektorze produkcyjnym wyłania się z wyników badania* przeprowadzonego przez naszą firmę. Menedżerowie związani z tzw. szczupłym zarządzaniem (Lean Management) wypowiedzieli się również na temat podejścia ich firm do szkoleń i dokształcania swoich kadr, a także w kwestiach związanych z raportowaniem oraz wdrażaniem w życie pomysłów, które podsuwają szeregowi pracownicy.

Z przeprowadzonego przez naszą firmę badania w trakcie IV Kongresu Lean Manufacturing wynika, że polscy menedżerowie preferują zintegrowany styl zarządzania (42 proc. wskazań). To sytuacja, gdy kierownik stara się wciągnąć każdego pracownika w planowanie zadań, w które będzie on zaangażowany. Sam z kolei staje się „członkiem zespołu”, zachęcającym wszystkich do wykazania się maksimum swoich umiejętności. Dość często (29 proc. głosów) wskazywano również na styl dyrektywny (duże zainteresowanie produkcją, a małe ludźmi) oraz styl mieszany (poszukiwanie kompromisu pomiędzy ludzkimi potrzebami, a zadaniami do wykonania) – do takiego typu zarządzania przyznał się co czwarty badany. Uczestnicy Kongresu zdecydowanie nie preferują stylu integratywnego (nazywanego również towarzyskim) oraz nieingerującego, w którym kierownik przejawia minimum wysiłków zmierzających do realizacji założonych celów. Wyniki badania przeprowadzonego w trakcie Kongresu są dla nas niezwykle cenne. Pokazują bowiem, w jaki sposób zarządza się w firmach działających w naszym kraju i gdzie w tym wszystkim znajduje się „szeregowy pracownik” – mówi Sebastian Matyniak, Prezes Zarządu Brainstorm Group.

Badani menedżerowie wypowiedzieli się również na temat czasu, który muszą poświęcić na raportowanie wyników zespołu lub działu. Prawie połowa z nich stwierdziła, że spędza przy tym poniżej 10 procent czasu pracy. Niewiele mniej, bo 42 procent przyznało, że raportowanie to od 10 do 30 procent czasu ich obowiązków. Nieliczni menedżerowie ujawnili, że raportowanie zajmuje im od 30 do nawet 50 procent czasu pracy.

Wyniki badania pokazują, że nie ma żadnej reguły, jeśli chodzi o szkolenia prowadzone przez firmy. Ankietowani wskazywali, że ich pracownicy mogą liczyć na szerokie wsparcie w rozwijaniu swoich kompetencji, m.in. poprzez naukę języków (42 procent głosów). Jednak co trzeci badany przyznał, że ich firmy tylko sporadycznie organizują szkolenia, a tematyka tych szkoleń dotyczy jedynie wykonywanej pracy. Według uczestników Kongresu dość rzadko zdarza się, aby firma systematycznie organizowała szkolenia (ale tylko związane z danym stanowiskiem). Jedynie 8 procent menedżerów stwierdziło, że ich firmy nie organizują szkoleń i nie wspierają indywidualnego dokształcania swoich pracowników.

Polskie firmy wdrażają pomysły swoich szeregowych pracowników – prawie wszyscy menedżerowie , którzy wzięli udział w badaniu podczas Kongresu Lean Manufacturing, przyznali, że w ich przedsiębiorstwach robi się to często i cyklicznie (58 procent głosów) lub przynajmniej sporadycznie (38 procent). Sytuacja, gdy firma w ogóle nie korzysta z pomysłów, które podsuwają jej pracownicy, to zdecydowanie rzadkość.

Badani przedstawicie firm mogli również wypowiedzieć się w kontekście sprawdzania poziomu zadowolenia swoich pracowników chociażby poprzez ankiety. 42 procent z nich robi to regularnie, a 38 procent sporadycznie. Co piąty z badanych stwierdził, że nie przeprowadza żadnej ewaluacji, która pokazałaby poziom zadowolenia ich podwładnych.

*Badanie przeprowadzono w trakcie IV Kongresu Lean Manufacturing. Wzięło w nim udział 150 ekspertów i przedstawicieli firm, którzy za pomocą zarządzania zorientowanego na optymalizację z powodzeniem udoskonalają procesy w swoich firmach.