Organizacja pracy i zarządzanie sobą w czasie

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie wydarzenia otwarte, takie jak: konferencje i szkolenia otwarte. Dodatkowo odpowiada za pracę i rozwój działu consultingu, oraz działu finansów. Najczęściej koordynuje projekty związane z zarządzaniem strategicznym, audyty oraz transformacje Lean. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1500 dni szkoleniowych. Doświadczenie consultingowe to koordynacja ponad 200 projektów doradczych w tym kilkudziesięciu transformacji Lean.

Jest absolwentem studiów MBA i wielu uznanych projektów rozwojowych. Certyfikowany trener MTQ 48 i MTQ Plus.

Inni mówią o nim: inspiruje do działania, dba o ciągłe doskonalenie, zawsze znajduje rozwiązania, zaraża energią. Wolne chwile najczęściej spędza z rodziną w górach.

Relaksuje się grając na gitarze i uprawiając sport. Ważna jest dla niego realizacja celów własnych z poszanowaniem celów Klienta.

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

„Chodzi o to aby robić właściwe rzeczy a nie tylko rzeczy właściwie” – Peter Drucker

Te słowa Petera Druckera w bardzo skondensowany sposób oddają przesłanie naszego szkolenia. Kiedy jesteśmy skuteczni a kiedy efektywni? Te dwa pojęcia często zlewają się ze sobą i są powszechnie mylone ze sobą. Skuteczność to osiągnięcie celów, czyli takie działanie, jakie przynosi oczekiwane rezultaty. Poziom skuteczności mierzony jest poziomem założonego planu. Mogę wykonać raport dla swojego szefa do piątku do godz. 14.00 ponieważ taki otrzymałem od niego termin w poniedziałek. Będę wtedy skuteczny.

Efektywność z kolei to relacje uzyskanych rezultatów do poniesionych nakładów. Nakłady to: czas, finanse, ludzie, materiały oraz narzędzia. Jeżeli osiągane rezultaty i korzyści przewyższają nakłady albo poniesione nakłady są zgodne z tymi założonymi w planie, to nasze działanie możemy nazwać efektywnym. Wracając do przykładu z raportem dla szefa, to że wykorzystując wolną chwilę sporządzę ten raport we wtorek i „zdejmę go sobie z głowy”. To właśnie można nazwać efektywnym działaniem.

Dla kogo?

Szkolenie jest adresowane do osób, które chcą zwiększyć swoją efektywność osobistą i zawodową a tym samym lepiej planować i organizować swoje życie zawodowe i prywatne oraz dążyć do zrealizowania postawionych sobie celów . Treści mają charakter uniwersalny i można je dostosować do dowolnych swoich priorytetów.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Dzień 1
 • I. Wprowadzenie do tematu
  - Dobre praktyki budowania swojej osobistej efektywności –jak to robią znane osoby? 
  - Różnice kulturowe w postrzeganiu czasu
  - Subiektywizm w postrzeganiu czasu – ile to jest „za chwilę”?
  - Jak zmienia się podejście do czasu w dobie olbrzymiego przyspieszenia technologicznego? 
  - Typowe nawyki i przekonania ułatwiające i utrudniające zarządzanie sobą w czasie

  II. Perspektywy postrzegania czasu - gdzie w czasie jesteśmy najczęściej myślami?
  - Perspektywa przeszłościowo - negatywna 
  - Przeszłościowo – pozytywna
  - Teraźniejsza hedonistyczna 
  - Teraźniejsza fatalistyczna 
  - Przyszłościowa
  - Autodiagnoza i analiza wyników

  III. Od misji i wizji do celów i metod ich definiowania
  - Misja i wizja – osobista i firmowa. Czym jest i jak ją formułować? 
  - Jak dostosować cele do misji i wizji – metoda WARTO, SMART
  - Najczęstsze przykłady zbyt „mglistych” celów i różnice między postanowieniem noworocznym a celem 
  - Co? Jak? Dlaczego – 3 kluczowe pytania
  - Etapy definiowania celów osobistych i zawodowych

  IV. Praktyczne metody i narzędzia organizacji i planowania czasu
  - Optymalne pory dnia – krzywa REFA
  - Studium przypadku – „pożar” w firmie – zadanie 
  - Narzędzia priorytetyzacji – macierz pilne/ważne
  - Zasada Pareto i jej zastosowanie w zarządzaniu sobą w czasie 
  - Metoda ABC – jak łatwo i skutecznie priorytetyzować zadania
  - Zasada 60 – 20 – 20 – jak uniknąć frustracji związanej z niemożnością realizacji wszystkiego? 
  - Reguła Parkinsona – zadanie potrwa dokładnie tyle ile założymy, że potrwa
  - Kiedy jesteśmy efektywni w ciągu doby? – krzywa REFA 
  - Praktyczna metoda planowania - ALPEN

Dzień 2
 • V. Czasopożeracze i prokrastynacja 
  - Identyfikacja typowych czasopożeraczy 
  - Przyczyny występowania czasopożeraczy 
  - Środki zaradcze
  - Rodzaje prokrastynacji i sposoby przeciwdziałania

  VI. Identyfikacja marnotrawstwa w naszym codziennym działaniu - muda
  - Nadprodukcja 
  - Eliminacja zapasów 
  - Zbędny transport
  - Nadmierne przetwarzanie 
  - Wady i zbędny ruch

  VII. Asertywność jako zachowanie wspomagające lepsze zarządzanie sobą w czasie
  - Komunikat typu „Ja” 
  - Asertywna odmowa 
  - Asertywne wyrażanie próśb 
  - Asertywna reakcja na krytykę

  VIII. Jak poszczególne style osobowości podchodzą do zarządzania sobą w czasie?
  - Różnice w postrzeganiu czasu 
  - Autodiagnoza na style osobowości
  - Analiza narzędzi, które są skuteczne dla danego stylu, a które nie działają 
  - Wypracowanie własnej strategii zarządzania sobą w czasie

Korzyści
 • Uczestnicy poznają kilka dobrych praktyk ze świata biznesu.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętność definiowania celów i efektów końcowych i zwiększą prawdopodobieństwo zrealizowania dokładnie tego czego potrzebują.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak uinikać sytuacji kiedy „para idzie w gwizdek” czyli długiej, męczącej,nieefektywnej pracy.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętność zastosowania narzędzi, które pozwolą na lepsze priorytetyzowanie zadań.
 • Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób eliminować straty czasu i materiałów.
 • Uczestnicy uświadomią sobie jaką posiadają perspektywę czasową, i co z tego dla nich wynika.
Uczestnik

Szkolenie świetnie przygotowane, przeprowadzone w formie aktywnego warsztatu w ciekawy sposób, co mnie i grupę mocno aktywizowało do współpracy z trenerem jak również z innymi uczestnikami.