Lean  Management  jest  koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem. Koncepcja ta została rozwinięta w zakładach Toyoty przez Taiichi Ohno. Jest ona dzisiaj wdrażana na całym świecie w różnych obszarach biznesu od produkcji po usługi i opiera się na elastyczności, dostarczaniu wysokiej jakości produktów i usług, a także na eliminowaniu marnotrawstwa i ciągłym doskonaleniu.

Filary Lean Management:
Filarami Lean Management są:

 • Just  in  time – oparty na systemie ssącym produkcji, który gwarantuje to, że firma produkuje wyłącznie to, na co jest popyt i tylko w ilościach, które chce kupić klient.
 • Jidoka – oparty na narzędziach służących do wykrywania i eliminowania błędów oraz wykrywania odstępstw od wypracowanych w firmie standardów.
 • Program  5S – oparty na zestawie działań,dzięki którym miejsce pracy staje się przejrzyste  i  pozbawione  zbędnych  elementów.  5S  składa  się  z  5  etapów: sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodyscyplina.
 • Kaizen – to usprawnienia wykonywane w małych „porcjach” prowadzące do dużych rezultatów. Metodologia Kaizen opiera się na następujących etapach: przedmiot, zespół, mapa, diagnoza, wizja, PDCA, standard, refleksja.

James Womack i Daniel Jones w książce„Lean Thinking –szczupłe myślenie” przedstawili pięć zasad, na których oparta jest koncepcja Lean Management:

 1. Określenie wartości dla klienta,  czyli  tego,  co  dla klienta jest wartością w produkcie lub  usłudze.  Określa  się  ją  po  to,  aby  eliminować  czynności,  które nie  dodają wartości klientowi, a więc są marnotrawstwem.
 2. Identyfikacja strumienia wartości i wszystkich czynności w tym strumieniu. Analizuje się  to  w  celu  wyeliminowania  zbędnych  czynności  zarówno  w  obszarze przetwarzania  materiałów,  jak  i  informacji.  Analizie  poddawane  są  wszystkie czynności  od  momentu  złożenia  zamówienia  do  momentu  wydania  wyrobu gotowego.
 3. Zapewnienie ciągłego przepływu. Polega to na świadczeniu usługi w sposób jak najbardziej płynny, umożliwiający przepływ jednej sztuki produktu  przez  wszystkie etapy  jego  wytwarzania  bez  marnotrawstw,  takich  jak  przestoje,  przerwy  czy  inne zakłócenia.
 4. Dostarczanie klientowi produktów i usług tylko wtedy, kiedy są mu one potrzebne i  zgodnie  z  jego  zapotrzebowaniem  ilościowym.  System  taki  nazywany   jest systemem  ssącym.  Nie  ma  w  nim  miejsca  na  bufory  i  zapasy.  System jest uruchamiany w momencie, kiedy wpłynie zamówienie od klienta, a tempo produkcji jest dostosowane do popytu. W praktyce oznacza to, że kolejny etap produkcji wywołany jest przez sygnał płynący z poprzedniego etapu.
 5. Ciągłe  doskonalenie  wszystkich  procesów  w  organizacji,  które  polega  na nieprzerwanej analizie procesów i próbach jego usprawniania, tzw. eksperymentach.

Ważnym  filarem  Lean  Management  jest  eliminowanie  wszystkich marnotrawstw występujących w organizacji, rozpoczynając oczywiście od  tych, które  w największym stopniu wpływają niekorzystnie na wartość dla Klienta.

Rozróżniamy trzy kategorie marnotrawstw:

Muri – czyli marnotrawstwa związane z nierównomiernością pracy,

Mura – czyli marnotrawstwa związane z przeciążeniem maszyn i ludzi

Muda – czyli marnotrawstwa związane z wykonywaniem czynności które nie przynoszą wartości dodanej oraz osiem źródeł powstawania marnotrawstw:

 • nadprodukcja,
 • zbędny ruch,
 • oczekiwanie,
 • zbędny transport,
 • nadmierne zapasy,
 • wady,
 • nadmierne przetwarzanie,
 • niewykorzystany potencjał pracowników.

Wady i zalety wprowadzenia metodologii Lean

Bardzo  wiele  zalet  wiąże  się  z  wdrożeniem  koncepcji  Lean  niezależnie  od  tego,  czy organizacja jest produkcyjna, czy usługowa. Podstawową korzyścią dla każdej firmy jest ograniczenie  kosztów  związanych  z  prowadzoną  działalnością.  Jest  to  wynikiem wyeliminowania  marnotrawstw  i  usprawnienia  procesów.  Również  ważną  korzyścią z wdrożenia zasad Lean w organizacji jest elastyczność i dopasowanie usług do aktualnego popytu. Pozwala to ograniczyć straty związane z nadmiernym magazynowaniem, które czasami prowadzą do tego, że dany wyrób musimy zezłomować, gdyż klient już go nie potrzebuje i nie będzie go kupował. Oprócz wyżej wspomnianych korzyści na pewno ważne dla każdej organizacji jest zwiększenie produktywności i poprawa jakości, poprawa cash flow czy większa elastyczność pracowników i zwiększona motywacja do uczenia się. Oprócz wielu zalet napotykamy także bariery, które w znacznym stopniu utrudniają wdrożenie Lean Management  w  rutynowe  procesy  zarządcze  w  firmie.  Polega  to  przede  wszystkim na  traktowaniu  koncepcji  Lean  jako  zestawu  narzędzi,  a  nie  trwałej transformacji kulturowej. Takie podejście sprawia, że zmiana jest zbyt płytka i zbyt mało zakorzeniona w organizacji, aby mogła być trwała. Bardzo często także firmy, w których próbuje wdrażać się koncepcję Lean, napotykają opór ze strony kadry zarządzającej wyższego szczebla i co się z tym wiąże, następuje wówczas brak powiązań koncepcji Lean z celami strategicznymi firmy. Czasami zdarza się, że barierą przed wdrożeniem Lean jest opór pracowników, jednak najczęściej wynika on albo z nieudanych wcześniejszych prób wdrożeń, z braku wiedzy w tym obszarze, albo z posiadania przekonań ograniczających.

Lean Management na rynku polskim – case study

Na polskim rynku jest wiele przykładów pozytywnych wdrożeń koncepcji zarządzania Lean Management w różnych obszarach działalności i różnych branżach. Przykładem takiego pozytywnego wdrożenia w obszarze standaryzacji pracy jest firma przetwórstwa rybnego zlokalizowana  jest  w województwie pomorskim.  Celem  transformacji Lean była poprawa wyników firmy, a jednym z jej filarów stała się standaryzacja pracy na wydziale produkcji suchej (filetowanie ryb, ich ważenie i pakowanie). Problemem tego obszaru była duża zmienność czasów filetowania, duża zmienność w ilości odpadu oraz błędy w procesie ważenia.

Zarząd firmy chcąc się zmierzyć z tym problemem, postanowił rozpocząć transformację Lean  od  zmian  w  obszarze  wydziału  produkcji  suchej.  Zmianę  rozpoczęliśmy  od rzeczywistych pomiarów czasów filetowania. Wykonaliśmy to metodą end to end na dużych próbach tak aby ująć czasy między operacyjne. Okazało się że czas filetowania makreli waha się w przedziale 35 s do 117s. Dodatkowo okazało się, że odpad przy filetowaniu wynosi  od  45-55%. Poszukując przyczyny zaistniałego stanu rzeczy odkryliśmy, że na linii produkcyjnej pracują osoby z różnym doświadczeniem.

Pierwszym krokiem było więc wyłonienie osób pracujących w szybkim tempie z małą ilością odpadu  i  na  podstawie  ich  pracy  stworzenie  standardu.  Kolejnym  krokiem  było odseparowanie osób uczących się od procesu i stworzenie tzw. szkółki filetowania, w której pracownicy  są  szkoleni  do  momentu  aż  pracują  zgodnie  z  ustalonymi  standardami. Szkolenie odbywa się w systemie one to one w standardzie –pokaż, daj spróbować, udziel informacji zwrotnej daj możliwość poprawy. Od momentu  uczestniczenia  w  szkoleniu  do momentu kiedy na macierzy kompetencji dana czynność nie zostanie oznaczona jako „pracownik może samodzielnie wykonywać pracę”, pracownicy mają inny kolor czepka tak aby łatwiej było monitorować ich pracę. Aby zminimalizować odpad rozpoczęliśmy proces jego  monitorowania  w  systemie  ciągłym.  Wszystkie  niezgodności  były  fotografowane i prezentowane na tablicy odpraw oraz omawiane w trakcie odprawy.

Wynikiem każdej kontroli była także informacja zwrotna bezpośrednio do pracowników, którzy  popełniali  błędy.  Działania  te  bardzo  szybko  przyniosły  rezultaty  i  zarówno % wydajność liczona jako uzysk z ryby od surowca do filetu jak i tempo pracy wzrosło do poziomu  zgodnego  z  poziomem  oczekiwanym  przez Zarząd. Rutynę utrwalaliśmy poprzez kontrolę wideo czynności filetowania i kontrolę rezultatów (wskaźników). Każdego dnia wyniki kontroli video są omawiane z pracownikami pod kątem zgodności ze standardem pracy  oraz  prezentowany  i  omawiany  jest  wynik  z  jednoczesnym  poszukiwaniem  przyczyn odstępstw jeśli takowe się pojawiają. Dodatkowo w procesie ważenia zaobserwowaliśmy problem,który mocno wpływał na wynik szczególnie przy produktach stało-wagowych gdzie Klient płaci za określoną wagę ryby np. 175g. W procesie tym pomimo wyższych wskazań wagi ryba była przepuszczana dalej a dodatkowo po ściągnięciu z wagi niektórzy pracownicy wkładali dodatkowy kawałek ryby na tackę. Rezultatem takiego działania było zawyżanie wagi ryby w przedziale 10-15%.

W tym obszarze również wprowadziliśmy standaryzację pracy rozpoczynając od szkolenia, pracy na macierzy kompetencji a skończywszy na ciągłym monitorowaniu procesu ważenia i udzielaniu informacji zwrotnej oraz wspólnym poszukiwaniu przyczyn niezgodności. Waga bardzo szybko zaczęła się stabilizować w przedziale  175 –180 g co pozwoliło w znaczącym stopniu poprawić wyniki.

Sebastian Matyniak
Prezes Zarządu
Brainstorm Group Sp. z o.o.