Lean Management dla produkcji

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie wydarzenia otwarte, takie jak: konferencje i szkolenia otwarte. Dodatkowo odpowiada za pracę i rozwój działu consultingu, oraz działu finansów. Najczęściej koordynuje projekty związane z zarządzaniem strategicznym, audyty oraz transformacje Lean. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1500 dni szkoleniowych. Doświadczenie consultingowe to koordynacja ponad 200 projektów doradczych w tym kilkudziesięciu transformacji Lean.

Jest absolwentem studiów MBA i wielu uznanych projektów rozwojowych. Certyfikowany trener MTQ 48 i MTQ Plus.

Inni mówią o nim: inspiruje do działania, dba o ciągłe doskonalenie, zawsze znajduje rozwiązania, zaraża energią. Wolne chwile najczęściej spędza z rodziną w górach.

Relaksuje się grając na gitarze i uprawiając sport. Ważna jest dla niego realizacja celów własnych z poszanowaniem celów Klienta.

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Lean Management to filozofia oparta o kilka filarów takich jak: Szacunek do ludzi, ciągłe doskonalenie, eliminacja marnotrawstw, jakość wbudowana w proces, produkcja dokładnie na czas. Zrozumienie tych filarów przez każdego pracownika w firmie jest konieczne do zmiany kulturowej, która to gwarantuje poprawę efektywności produkcji. Lean Management to filozofia która wymaga ciągłej pracy. Nie da się po prostu wdrożyć projektowo tej filozofii. Wymaga ona ciągłego zaangażowania od całego zespołu od Prezesa firmy po pracownika, ciągłej pracy nad zrozumieniem idei oraz ciągłego kształcenia i doskonalenia.

Bardzo często Lean Management traktowany jest jako zbiór narzędzi. Takie podejście jednak nie gwarantuje długofalowej zmiany i ciągłej orientacji na poprawę. Dzięki temu szkoleniu pracownicy jak i menedżerowie zrozumieją czym jest Lean Management. Chętniej będą wchodzili w zmianę, a nawet ją kreowali. Zrozumieją, że aby firma zmieniła swoją kulturę na kulturę Lean trzeba koncentrować się na pracy we wszystkich filarach. To szkolenie przeznaczone jest zarówno dla pracowników jak i menedżerów, którzy są świadomi zmieniających się wymagań i oczekiwań Klientów. Którzy chcą poprawiać efektywność swojej pracy poprzez zmianę kulturową w swojej firmie. Szkolenie także pozwala przygotować pracowników do pracy w firmie dla której praca wg. zasad Lean Management jest ważna i utrzymanie standardów pracy jest kluczowe dla działania organizacji.

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest do osób zainteresowanych filozofią ciągłego doskonalenia pracy indywidualnej i zespołowej oraz poznaniem narzędzi stosowanych w celu nieustannego doskonalenia procesów i polepszania wyników pracy. Grupę docelową stanowią przede wszystkim specjaliści i kierownicy zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów bezpośrednio zaangażowani w planowanie i realizację zadań indywidualnych i zespołowych. Pozyskane kompetencje pozwolą przyspieszyć działanie, podniosą jakość pracy i wartość organizacji.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Dzień 1
 • I. 5 filarów Lean Management
  - Lean management jako zmiana kulturowa
  - Historia powstania filozofii lean management i przyczyny które spowodowały że stosuje się ją w produkcji 
  - Szacunek do ludzi
  - Ciągłe doskonalenie 
  - Eliminacja marnotrawstw 
  - Jakość wbudowana w proces 
  - Produkcja dokładnie na czas

  II. Zrozumienie filozofii - symulacja procesu produkcyjnego
  - Formy marnotrawstwa (Muri, Mura, Muda) 
  - Dziewięć kategorii marnotrawstwa 
  - Marnotrawstwo w procesach
  - Elementy systemu lean management – Kaizen, Program 5S, JIT, Jidoka 
  - Transparentność informacji w systemie Lean Management
  - Role i podział zadań w systemie Lean Management

  III. Program 5S
  - 5S jako zestaw działań dzięki którym miejsce pracy staje się przejrzyste i pozbawione zbędnych elementów 
  - 5S w zarządzaniu wizualnym
  - Podstawowe taktyki programu 5S
  - Sortowanie i reorganizacja stanowiska pracy, porządkowanie pulpitu, katalogów itd.
  - Systematyka – tablica cieni, pola odkładcze, opisy, stosowanie kolorowych oznaczeń, wizualne ciągi komunikacyjne,
    strukturyzacja informacji, Yokoten – centra wiedzy
  - Sprzątanie – miejsce pracy, materiały, dokumenty
  - Standaryzacja – listy kontrolne, harmonogramy, wizualizacje stanowisk pracy 
  - Samodyscyplina – audyty przełożonego liniowego, żółte karteczki i informacja zwrotna

Dzień 2
 • IV. Jidoka - jakość wbudowana w proces produkcyjny
  - Szybkie wykrywanie i pokonywanie problemu
  - Metodologia – wykrycie problemu, zakłócenie przepływu, zatrzymanie procesu, usunięcie problemu, usprawnienie procesu
  - Andon
  - Standaryzacja i jej wpływ na proces 
  - Poka Yoke – zapobieganie problemom

  V. Just in time
  - Identyfikacja Klienta i potrzeb Klienta
  - Orientacja na proces technologiczny vs orientacja na wartość dla Klienta 
  - Maszyny zgrupowane procesami vs maszyny przypisane do wartości

  VI. KAIZEN - usprawnienia wykonywane w małych porcjach prowadzące do dużych oszczędności
  - Zastąpienie nowego standardu, nowym doskonalszym 
  - Optymalizacja ekspercka vs optymalizacja pracownicza 
  - Genchi Genbutsu – idź i sam zobacz
  - Nemawashi 
  - Wykres Gantt’a 
  - Schemat blokowy 
  - Makigami 
  - Shaghetti chart
  - Value stream mapping
  - Metodologia Kaizen: przedmiot, zespół, mapa, diagnoza, wizja, PDCA, standard, refleksja
   

Korzyści
 • Uczestnicy zrozumieją czym jest filozofia Lean Management.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak przygotować siebie i innych do zmiany kultury na kulturę Lean.
 • Uczestnicy przeanalizują jakie elementy sprzyjają wdrożeniom Lean.
 • Uczestnicy zostaną zapoznani z filarami Lean Management.
 • Uczestnicy poznają narzędzia i techniki Lean Management – program 5S, JIT, Jidoka, Kaizen.
 • Uczestnicy uświadomią sobie wagę zaangażowania pracowników i menedżerów wszystkich szczebli w realizację zmiany kulturowej.
 • Uczestnicy będą potrafili sobie poradzić we wprowadzeniu poszczególnych filarów Lean
 • Uczestnicy doświadczą zasymulowanego procesu produkcyjnego.
Uczestnik

Szkolenie przeprowadzone na najwyższym możliwym poziomie, trener profesjonalny z ogromną wiedzą zarówno merytoryczną jak i praktyczną. Na szkoleniu otrzymałem bardzo dużo praktycznych rozwiązań, które wiem jak przełożyć na swoją pracę.