Asesor AC/DC

05-06.06.2023 - Online

“Patrz szeroko. I nawet kiedy wydaje ci się, że patrzysz szeroko – ciągle patrz jeszcze szerzej.”

Robert Baden-Powell
Doświadczenie:

Ma za sobą ponad 6000 godzin poprowadzonych warsztatów dla różnych grup zawodowych i stanowisk – od operatorów maszyn po dyplomatów, od nauczycieli szkół artystycznych po dyrektorów hut i kopalń. Jako asesor w sesjach AC/DC obserwowała i udzieliła informacji zwrotnej blisko setce osób. Zrealizowała ponad 80 godzin sesji coachingowych, w tym 30 pod superwizją.

Jej obszary specjalizacji to rozwój kompetencji menedżerskich, praca zespołowa i współpraca, komunikacja interpersonalna w biznesie, zarządzanie efektywnością osobistą i zespołu, trening trenerów. Zajmuje się również Assessment / Development Center – jako asesor i Mystery Shoper – jako konsultant.

Magdalena Olechnowicz Magdalena Olechnowicz
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Kluczowym celem dla organizacji jest pozyskiwać i zatrzymywać najlepszych pracowników, którzy pracując z wysoką motywacją wewnętrzną, będą spełniali a nawet przekraczali oczekiwania w zakresie realizacji celów i jakości działania. Metoda Assessment Center pomaga w trafnym doborze odpowiednich kandydatów, a Development Center – w prawidłowym rozwijaniu i wykorzystywaniu ich talentów (oraz redukowaniu deficytów kompetencyjnych). Niestety obecny rynek po nazwą AC/DC rozumie różne zjawiska, których trafność często jest znikoma. Dlatego tak potrzebni są wykształceni asesorzy, zarówno jako konsultanci zewnętrzni, jak i specjaliści w ramach organizacji. W programie „Asesor AC/DC” przeprowadzimy liczne symulacje pracy asesorskiej, w oparciu o najlepsze praktyki i międzynarodowe wytyczne, pomożemy w wypracowaniu gotowych wzorców do użycia w organizacjach oraz zbudujemy i udoskonalimy kompetencje, jakie powinien posiadać asesor.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nabyć wiedzę dotyczącą najlepszych standardów przygotowania i przeprowadzenia AC/DC, zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Dzień 1
 • I. Metoda Assessment i Development Center
  - Cele i obszary wykorzystania ośrodka oceny Assessment lub Development Center
  - Podobieństwa i różnice między ośrodkami oceny
  - Na jakie wyzwania w rekrutacji odpowiada AC
  - Na jakie wyzwania w procesach rozwoju pracowników odpowiada DC
  - Etapy procesu przygotowania i realizacji sesji AC/DC
  - Przedmiot badania metodą AC/DC: kompetencje i wskaźniki behawioralne
  - Trafność metody

  II. Praktyka rynkowa a prawidłowe standardy sesji AC/DC
  - Co jest nazywane AC/DC a w rzeczywistości nim nie jest?
  - Międzynarodowe wytyczne dla metody AC/DC „The 2014 Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center     
    Operations (6th edition)”
  - Warunki konieczne etyczności, rzetelności i trafności metody
  - Odniesienie badanych elementów (kompetencji i wskaźników behawioralnych) oraz narzędzi do stanowiska, kultury   
    organizacyjnych i strategii organizacji (job-relevant)
  - Stosowanie pojedynczych komponentów metody AC/DC

  III. Celowość stosowania metody AC/DC w procesie oceny kompetencji
  - Zasady obiektywnej oceny uczestników sesji AC/DC
  - Dążność do obiektywizmu a najczęstsze błędy w procesie oceny
  - Błędy percepcyjne po stronie osób badających
  - Asesor surowy, asesor pobłażliwy, asesor niepewny i inne postawy asesorskie
  - Zakłócenia procesu oceny po stronie osób badanych – zniekształcający wpływ stresu i jak go niwelować
  - Sposoby unikania błędów lub zmniejszania siły ich wpływu na jakość oceny
  - Które z wytycznych dla sesji AC/DC zabezpieczają przed poszczególnymi błędami oceny
  - Symulacja obserwacji asesorskich

  IV. Rola i zadania asesorów
  - Kim jest asesor
  - Asesor – rola złożona z wielu ról
  - Kompetencje asesora
  - Trening asesora
  - Współpraca i konflikty miedzy asesorami
  - Zasady doboru osób do pracy asesorskiej i do projektu

  V. Model kompetencyjny jako podstawowe narzędzie dla AC/DC
  - Czym jest kompetencja
  - Elementy wpływające na poziom kompetencji
  - Zachowania jako obserwowalny symptom kompetencji
  - Rodzaje i typy kompetencji
  - Rodzaje opisu kompetencji
  - Skale jakościowe i ilościowe kompetencji
  - Wskaźniki behawioralne
  - Trening opracowania modelu kompetencyjnego
  - Trening formułowania wskaźników behawioralnych
  - Trening przyporządkowania zachowań poszczególnym kompetencjom
  - Trening przyporządkowania zachowań poszczególnym poziomom kompetencji
  - Dobór kompetencji do celu sesji i profilu stanowiska

  VI. Zadania symulacyjne w AC/DC
  - Rodzaje zadań – pula możliwych do wykorzystania typów zadań
  - Od czego zacząć konstruowanie zadania
  - Sposób pisania zadań
  - Struktura i zakres instrukcji dla uczestników
  - Struktura i zakres instrukcji dla asesorów obserwujących
  - Struktura i zakres instrukcji dla asesorów odgrywających role
  - Wyzwania dla piszącego instrukcję – zakres informacji do ujawnienia, pomysł na fabułę itp.
  - Walidacja zadań pod kątem trafności
  - Szacowanie czasu na przygotowanie i realizację zadania w zależności od badanej kompetencji i grupy docelowej
  - Walidacja czasu na przygotowanie i realizację zadania
  - Dobór zadań do badanych kompetencji, kultury organizacyjnej i zakresu zadań na badanym stanowisku
  - Matryca kompetencyjna – które kompetencje badamy w jakich zadaniach
  - Trening tworzenia zadań indywidualnych i grupowych
  - Trening pisania prawidłowej instrukcji do zadania

Dzień 2
 • VII. Wywiad kompetencyjny jako element sesji AC/DC
  - Wywiad kompetencyjny to nie to samo, co wywiad rekrutacyjny
  - Budowa kwestionariusza
  - Prawidłowość pytań
  - Słuchanie i dopytywanie – podstawowe kompetencji asesora przeprowadzającego wywiad
  - Symulacja prowadzenia wywiadu

  VIII. Praca asesora podczas i po sesji
  - Dobre praktyki obserwacji i rejestrowania zachowań
  - Jak prowadzić notatki asesorskie
  - Proces nadawania i uzgadniania ocen
  - Możliwe sytuacje niepożądane podczas sesji uzgadniania ocen przez asesorów
  - Symulacja obserwacji, prowadzenia notatek
  - Symulacja sesji uzgadniania ocen przez asesorów

  IX. Harmonogram sesji AC/DC
  - Rodzaje harmonogramów
  - Sposób tworzenia harmonogramów
  - Zakres informacji dla uczestników
  - Na co warto uważać - najczęstsze błędy przy budowaniu harmonogramu
  - Dobre praktyki w zakresie układu zadań, przerw, czasu na rozpoczęcie sesji
  - Trening tworzenia złożonych harmonogramów wieloelementowych sesji AC/DC

  X. Raporty po sesji AC/DC
  - Różnice w raportach po sesjach AC i DC
  - Zakres i struktura raportu
  - Symulacja tworzenia fragmentu raportu
  - Określanie propozycji rozwojowych w DC
  - Wydawanie rekomendacji w sesjach AC
  - Trening pisania raportów

  XI. Informacja zwrotna po AC/DC
  - Przygotowanie asesora do rozmowy
  - Struktura informacji zwrotnej
  - Kontraktowanie przebiegu informacji zwrotnej z uczestnikiem
  - Błędu feedbacku
  - Rekomendacje rozwojowe a plany rozwojowe uczestnika sesji DC
  - Symulacja udzielania feedbacku po sesji DC
   

Korzyści
 • Nabycie przez uczestników wiedzy dotyczącej najlepszych standardów przygotowania i przeprowadzenia AC/DC, zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi
 • Zapoznanie uczestników z kluczowymi kompetencjami asesora oraz z zasadami prowadzenia wywiadów behawioralnych. Nabycie przez uczestników wiedzy, która umożliwi im: opracowanie przykładowych kompetencje z możliwością ich wykorzystania we własnej organizacj
 • Po udziale w szkoleniu uczestnik będzie mógł pełnić funkcję asesora AC/DC w organizacj
Uczestnik

Ogromna wiedza merytoryczna i praktyczna oraz doskonałe umiejętności przekazania wiedzy pozwoliły na opanowanie wszelkich zagadnień ze szkolenia. Przyjemna atmosfera oraz materiały szkoleniowe napewno zachęcą mnie do udziału w kolejnych szkoleniach w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Najbliższa edycja szkolenia

05-06.06.2023 / Online
data / Miasto
1900,00 PLN
cena netto / os.