TPM – kompleksowe utrzymanie ruchu

14.09.2022 - Online

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie wydarzenia otwarte, takie jak: konferencje i szkolenia otwarte. Dodatkowo odpowiada za pracę i rozwój działu consultingu, oraz działu finansów. Najczęściej koordynuje projekty związane z zarządzaniem strategicznym, audyty oraz transformacje Lean. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1500 dni szkoleniowych. Doświadczenie consultingowe to koordynacja ponad 200 projektów doradczych w tym kilkudziesięciu transformacji Lean.

Jest absolwentem studiów MBA i wielu uznanych projektów rozwojowych.

Inni mówią o nim: inspiruje do działania, dba o ciągłe doskonalenie, zawsze znajduje rozwiązania, zaraża energią. Wolne chwile najczęściej spędza z rodziną w górach.

Relaksuje się grając na gitarze i uprawiając sport. Ważna jest dla niego realizacja celów własnych z poszanowaniem celów Klienta.

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Priorytetem wielu organizacji jest poprawa efektywności produkcji. Czynnikiem, który niewątpliwie wpływa na tą efektywność są przestoje maszyn i urządzeń spowodowane zarówno awariami jak i niezbędnymi przeglądami oraz konserwacjami.

TPM to koncepcja zarządzania, której celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń w procesie produkcji przy jednoczesnym zaangażowaniu wszystkich pracowników w działania usprawniające funkcjonowanie parku maszynowego. Jednym z najważniejszych efektów TPM jest skrócenie czasu reakcji na awarie i przestoje maszyn. TPM pozwala także skutecznie zarządzać planowanymi konserwacjami.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób związanych z utrzymaniem ruchu i produkcją w przedsiębiorstwie: liderzy, brygadziści, mistrzowie, kierownicy produkcji, inżynierowie procesu, kierownictwo i pracownicy działu utrzymania ruchu.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Dzień 1
 • I. Czym jest TPM?
  - Cykl życia maszyn i urządzeń 
  - Definicja TPM
  - Odpowiedzialność za utrzymanie maszyn i urządzeń w TPM 
  - Warunki funkcjonowania TPM
  - Trzy kroki we wdrażaniu TPM

  II. Podejście TPM do utrzymania ruchu
  - Stosunek do maszyn i urządzeń
  - Priorytety – sztuki, sztuki, sztuki czy prewencja?
  - Gaszenie pożarów vs przeglądy, konserwacje, modyfikacje 
  - Sposoby rejestrowania nieprawidłowości oraz awarii 
  - Koncentracja na likwidacji przyczyn awarii
  - Struktura organizacyjna służb utrzymania ruchu – UTR jako integralna część produkcji

  III. Autonomiczne utrzymanie ruchu
  - Walka ze stereotypem – „ja produkuję, Ty naprawiasz”
  - 7 kroków do wdrożenia autonomicznego utrzymania ruchu (gruntowne czyszczenie, eliminacja miejsc trudnodostępnych i źródeł zabrudzeń, standardy sprzątania i konserwacji, szkolenie pracowników z samodzielnej konserwacji, samodzielna konserwacja przez operatorów, standardy procesu, obniżenie poziomu decyzyjności. 
  - Problemy przy wdrażaniu autonomicznego utrzymania ruchu
  - Dobre praktyki przy wdrażaniu autonomicznego utrzymania ruchu 
  - Jak przejmować czynności od UTR

  IV. OEE - całkowita efektywność wyposażenia
  - Jak wyliczać OEE – case study 
  - Pożądane i niepożądane wartości OEE 
  - Czynniki wpływające na OEE
  - Jak pracować nad poprawą OEE

  V. Preventive maintenance vs predictive maintenance
  - Czym różni się konserwacja profilaktyczna od konserwacji prognozowanej 
  - Karta/tablica zapisu problemów
  - Audyt TPM – formularz oceny 
  - Instrukcje wizualne - przykłady
  - Standaryzacja wyposażenia - przykłady Filary TPM

  VI. Wdrażanie TPM
  - Rola tablic i kącików szkoleniowych 
  - Jak tworzyć tzw „lekcje”
  - Przykłady potwierdzania autonomicznych konserwacji 
  - Sposoby tworzenia instrukcji postępowania (slajdy, film) 
  - Przyczyny porażek przy wdrażaniu TPM
  - Narzędzia – diagram Ishikawy i 5 Why

  VII. Przykład wdrożenia TPM na przykładzie firmy Atlas
  - Zbieranie danych z pracy maszyn i urządzeń 
  - Analiza danych i wybór ścieżki postępowania
  - Tworzenie lekcji i instrukcji do autonomicznych konserwacji i usuwania awarii 
  - Audyty sprawdzające
  - Narzędzia do analizy danych

Korzyści
 • Uczestnicy uświadomią sobie czym jest TPM i dlaczego warto wdrażać TPM w organizacji.
 • Uczestnicy poznają podstawowe funkcje TPM.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie wdrażać TPM.
 • Użytkownicy uświadomią sobie jakie problemy mogą napotkać przy wdrażaniu TPM.
 • Użytkownicy określą swoją wizję wdrożenia TPM w swojej organizacji.
 • Użytkownicy zdobędą umiejętność tworzenia lekcji i instrukcji niezbędnych do szkoleń pracowników.
 • Uczestnicy będą potrafili wybrać dane do analizy i z nich skorzystać.
 • Uczestnicy dowiedzą się jakie są sposoby motywowania pracowników UTR do dzielenia się wiedzą.
 • Uczestnicy otrzymają narzędzia do audytów i kontroli.
 • Uczestnicy nabędą umiejętności oceny wydajności parku maszynowego.
Uczestnik

Szkolenie godne polecenia, perfekcyjnie przygotowane. Warsztatowa forma szkolenia pozwoliła na swobodne przyswajanie przekazywanej wiedzy. Trener wykazał się dużym doświadczeniem, wiedzą praktyczną i merytoryczną, potrafił również odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać ewentualne wątpliwości.

Najbliższa edycja szkolenia

14.09.2022 / Online
data / Miasto
990,00 PLN
cena netto / os.