Zarządzanie projektami

22-23.08.2023 - Kraków

“Największym wojownikiem jest ten, kto pokonał sam siebie.”

konfucjusz

“Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.”

Sun Tzu
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie szkolenia zamknięte i badania. Dodatkowo odpowiada za zarządzanie zespołem trenerskim. Najczęściej koordynuje i prowadzi szkolenia z obszaru zarządzania, negocjacji i sprzedaży, obsługi Klienta oraz kompetencji osobistych. Ponadto zarządza projektami badań parametrycznych, badań satysfakcji i badań AC/DC. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1000 dni szkoleniowych. Doświadczenie badawcze to koordynacja i realizacja ponad 100 różnych badań. Posiada 16 lat doświadczenia zawodowego.

Z wykształcenia nauczyciel języka angielskiego.

Inni mówią o nim: pomysłowy, zorientowany na relacje i cel, otwarty, wyważony, zaraża entuzjazmem i energią.

Prywatnie aktywnie uprawia wspinaczkę, turystykę górską i bieganie. Jego wielką pasją jest fotografia i podróże - w szczególności inspiruje go Nepal, który odwiedził już trzykrotnie.

Bartosz Rusek Bartosz Rusek
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Współczesny świat biznesu można opisać jako niepewny, złożony, wieloznaczny i zmienny. W historii rozwoju gospodarczego świata nie miał miejsca jeszcze tak szybki postęp technologiczny. To czego dziś uczy się student politechniki, medycyny czy ekonomii może być już częściowo nieaktualne kiedy będzie kończył studia. Konsekwencją tego jest konieczność zmiany strategii organizacji. Ich działania coraz bardziej będą przesuwać się z działań procesowych do działań projektowych. Z tego powodu konieczne jest dostarczenie swoim pracownikom odpowiedniej wiedzy i umiejętności dot. metodycznego, projektowego podejścia do realizowanych przedsięwzięć, oszczędzających czas i pieniądze. To szkolenie wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i potrzebom. Jest adresowane do osób, które chcą poznać specyfikę pracy projektowej z punktu widzenia członka zespołu projektowego oraz kierownika projektu.

Dla kogo?

Grupa docelowa szkolenia to zarówno stanowiska wyższego szczebla zarządczego jak dyrektorzy, kierownicy projektów, oraz osoby pełniące kluczowe aktywności przy realizacji projektu już w samym zespole projektowym. Na poziomie zespołu adresatami szkolenia są liderzy zespołów.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Dzień 1
 • I. Różnice między projektem a procesem
  - Gra szkoleniowa – uczestnicy doświadczą specyfiki pracy procesowej i projektowej 
  - Zasadnicze różnice i podobieństwa w zarządzaniu projektem a procesem
  - Przykłady znanych i dużych projektów i procesów z naszego otoczenia 
  - Charakterystyka procesu i projektu
  - Definiowanie, planowanie, realizacja i kontrola – kluczowe etapy projektu 
  - Działania charakterystyczne na każdym z etapów projektu

  II. Potrzeby projektowe - skąd się biorą?
  - Geneza inicjatyw projektowych – skąd się biorą projekty?
  - Źródła i przyczyny inicjowania projektów: potrzeba, szansa, konieczność 
  - Rodzaje potrzeb projektowych:
       - potrzeba rynkowa
       - potrzeba biznesowa
       - potrzeba techniczna
       - potrzeba społeczna
  - Narzędzia generujące potrzeby projektowe:
       - SWOT – TOWS
       - diagram rybiej ości (Ishikawy)
       - siatka celów

  III. Etapy projektu i ich charakterystyka
  - Etapy projektu:
       - definiowanie
       - planowanie
       - realizacja
       - zamknięcie 
  - Definiowanie projektu
       - określenie misji projektu
       - definiowanie celów
       - role w projekcie
       - dokumentacja projektowa – karta projetu 
  - Planowanie projektu
       - struktura podziału pracy – WBS
       - budowanie sieci projektu
       - harmonogramowanie projektu
       - przypisanie odpowiedzialności i ról w projekcie
       - określenie ryzyk
  - Realizacja projektu – nadzorowanie prac projektowych Zamknięcie projektu – wnioski, błędy, dobre praktyki

Dzień 2
 • IV. Definiowanie celów i zakresów projektu oraz narzędzia planowania
  - Wizja i misja projektu – przykłady
  - Definiowania celów w projekcie – cele długo i krótko terminowe 
  - Narzędzia na etapie definiowania - Karta Projektu
  - Struktura podziału pracy WBS – zasady tworzenia 
  - Przykłady WBS z innych projektów
  - Budowa sieci projektu i wykresu Gantta – zasady tworzenia
  - Przykłady sieci projektu i Gantta  z innych projektów ze świata biznesu 
  - Metody harmonogramowania – zasady tworzenia
  - Przykłady harmonogramów z innych projektów 
  - Narzędzia szacowania  ryzyka w projekcie
  - Przykłady ryzyk z różnych projektów ze świata biznesu

  V. Przepływ komunikacji w zespole projektowym 
  - Zasady komunikowania się w pracy projektowej 
  - Budowanie macierzy zależności i współpracy w zespole
  - Katalog dobrych praktyk komunikacyjnych we współpracy w zespole projektowym 
  - Wady i zalety różnych źródeł komunikowania się
  - Określanie odpowiedzialności w projekcie i kanały komunikacji w trakcie prac – kto z kim ile razy i w jaki sposób 
  - Identyfikacja własnej roli w pracy zespołowej
  - Omówienie mocnych i słabych cech charakterystycznych dla danej roli 
  - Przyporządkowanie zadań i stylu zarządzania do danej roli
  - Rodzaje komunikowania się lidera z zespołem projektowym

  VI. Zwinne metody zarządzania projektami - podstawy filozofii Agile
  - Manifest Agile – zasady, filozofia, przykłady
  - Cykl życia projektu w ujęciu zwinnym i tradycyjnym – różnice i podobieństwa, wady i zalety 
  - Korzyści biznesowe  z zastosowania metod zwinnych
  - Charakterystyka zwinnego zespołu 
  - Cechy zwinnej organizacji
  - Mapa metodyk i podejść w filozofii Agile 
  - Charakterystyka metodyki Scrum 
  - Kluczowe role w metodyce Scrum i ich w zajemne relacje

Korzyści
 • Uczestnicy uświadomią sobie różnicę w podejściu procesowym i projektowym do biznesu.
 • Uczestnicy uświadomią sobie skąd biorą się potrzeby projektowe i poznają narzędzia wyzwalające inicjatywy projektowe.
 • Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat etapów w projekcie oraz poznają cechy charakterystyczne każdego z etapów.
 • Uczestnicy będą potrafili definiować cele i zakresy projektów oraz poznają narzędzia zarządzania ryzykiem w projekcie.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętność doboru i wykorzystania sprawdzonych narzędzi planowania w projekcie.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie komunikować się w zespole projektowym i na zewnątrz z interesariuszami.
 • Uczestnicy uświadomią sobie różnicę pomiędzy metodami tradycyjnymi w zarządzaniu projektami a metodami zwinnymi.
 • Uczestnicy otrzymają solidną podstawę do dalszego wdrażania Transformacji AGILE i gwarancję zmiany świadomości uczestników w zakresie tego, czym jest AGILE i jak pracować zgodnie z AGILE.
 • Uczestnicy zmniejszą swój opór przy wdrożeniu Agile, który jest naturalną fazą każdej zmiany.
Uczestnik

Szkolenie cechowało się wysokim poziomem merytorycznym, ciekawą i aktywizującą formą zajęć oraz dobrą atmosferą. Trener w pełni zaangażowany i profesjonalny, mający praktyczne podejście do omawianych tematów, a jego sposób przekazywania informacji był jasny i rzeczowy. Szkolenie zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym zostało przeprowadzone w sposób fachowym i profesjonalny. Jestem zadowolony, że mogłem w nim uczestniczyć.

Najbliższa edycja szkolenia

22-23.08.2023 / Kraków
data / Miasto
1700,00 PLN
cena netto / os.