Zarządzanie zespołem rozproszonym

15-16.07.2024 / Online
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Dzisiejsza sytuacja gospodarcza i potrzeby rynku pracy powodują, że firmy, instytucje i organizacje zmuszone są szukać nowych sposobów organizacji pracy i współpracy. Sytuacja kiedy mamy do czynienia z zespołem rozproszonym staje się coraz częstsza i powszechna. Dotyczy to nie tylko oddziałów central w terenie ale również działów, wydziałów i sekcji. Znane są sytuacje, że pracownicy tego samego kilkuosobowego wydziału pracują w różnych lokalizacjach. To już powszechna sytuacja w firmach o zasięgu krajowym i globalnym. Szczególnie dotyczy to struktur sprzedażowych, trenerskich i deweloperskich, ale rozpowszechnia się szybko na wiele innych grup zawodowych.

Trudność w zarządzaniu zespołem rozproszonym polega na tym, że wymaga skoordynowania działania wielu osób, którymi menedżer i inni w zespole nie mają na co dzień bezpośredniego kontaktu. To szkolenie dostarczy niezbędnych narzędzi i inspiracji do wydobycia z Twojego zespołu rozproszonego wszystkiego, co w nim najlepsze.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest kadrze zarządzającej w firmach (menedżerowie, kierownicy, dyrektorzy). Uczestnicy szkolenia poznają kluczowe różnice między zarządzaniem zespołem rozproszonym a stacjonarnym, uświadomią sobie jakie cechy i kompetencje są niezbędne do skutecznego zarządzania takim zespołem oraz dowiedzą się jakich narzędzi używać, aby skutecznie monitorować i kontrolować pracę zespołów.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Korzyści
 • Uczestnicy poznają kluczowe różnice między zarządzaniem zespołem rozproszonym a stacjonarnym.
 • Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat rodzajów i struktur zespołów rozproszonych.
 • Uczestnicy uświadomią sobie jakie cechy i kompetencje są niezbędne do skutecznego zarządzania takim zespołem.
 • Uczestnicy poznają zasady skutecznej komunikacji w zespole rozproszonym i zdobędą umiejętności stworzenia sprawnego systemu komunikacyjnego z zespołem.
 • Uczestnicy wymienią się doświadczeniem związanym ze stosowaniem już istniejących narzędzi do komunikacji na odległość.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętności jasnego i precyzyjnego komunikowania celów i zadań dla takiego zespołu.
 • Uczestnicy przeanalizują swoje zespoły rozproszone pod kątem już posiadanych zasobów i będą je lepiej wykorzystywać do osiągania celów.
 • Uczestnicy dowiedzą się jakich narzędzi używać, aby skutecznie monitorować i kontrolować pracę zespołów.

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. Specyfika zespołu rozproszonego
  - Różnice i podobieństwa zespołu rozproszonego i stacjonarnego 
  - Analiza SWOT zespołu rozporoszonego w odniesieniu do danej branży 
  - Rodzaje zespołów rozproszonych
  - Przykłady struktur organizacyjnych ze świata biznesu uwzględniających rozproszenie pracowników 
  - Zarządzanie zespołem rozproszonym – problemy i wyzwania

  II. Rola lidera zarządzającego zespołem rozproszonym
  - Przywództwo w zespole rozproszonym – dlaczego jest ważniejsze niż w zespole stacjonarnym? 
  - Modele współpracy pracowników w różnych lokalizacjach – studia przypadku ze świata biznesu
  - Cechy i kompetencje lidera skutecznie zarządzającego zespołem rozproszonym na poziomie krajowym i globalnym
  - Planowanie, Organizowanie, Kierowanie i Kontrola – jak realizować najważniejsze funkcje menedżerskie w zdalnym zarządzaniu
  - Budowanie relacji i zaufania przy braku fizycznej obecności

  III. Przepływ komunikacji w zespole rozproszonym
  - Projekt biura wirtualnego – biuro w „chmurze”
  - Zasady i reguły zdalnej pracy – ustalenie kontraktu z zespołem 
  - Fizyczne spotkania z zespołem – jak często i w jakiej formule?
  - Jak przygotować i poprowadzić spotkanie z zespołem F2F, aby było max. efektywne 
  - Narzędzia do zdalnej komunikacji – efektywne wykorzystanie
  - Organizowanie standardów komunikacyjnych dla zespołu rozproszonego (telefon, mail, systemy komunikacyjne firmy,
    planowane spotkania zespołu)

  IV. Wyznaczanie celów i planowanie zadań w zespole rozproszonym
  - Jasna definicja celów, zakresów zadań i kamieni milowych
  - Parametryzacja celów i zadań – obiektywizacja oczekiwanych efektów w wymaganych terminach
  - Planowanie pracy – Praktyczne prowadzenie telefonicznych/skypowych odpraw z zespołem według przyjętego schematu i
    harmonogramu (praktyczny warsztat rozmów)
  - Zasady i granice vs. elastyczność w działaniu – tworzenie i trzymanie się przyjętych ustaleń 
  - Efektywne wyznaczanie i egzekwowanie celów w sposób zdalny
  - Przydzielenie odpowiedzialności za zadania i cele

Dzień 2
 • V. Organizowanie i przydzielanie zadań w zespole rozproszonym
  - Analiza zespołu rozproszonego pod kątem kompetencji, cech i predyspozycji oraz doświadczenia 
  - Analiza zasobów materialnych i niematerialnych
  - Zarządzanie wiedzą i informacją e zespole rozproszonym 
  - Delegowanie zadań w zespole rozproszonym – co, komu, gdzie?
  - Poziomy delegowania uwzględniające specyfikę zespołów w terenie
  - Uwzględnienie  „gotowości”  pracownika  do realizacji  zadań  i  dostosowanie  stylu  zarządzania  wg  Modelu Blancharda
  - Style kierowania i model 4E of Leadership J.Welcha dla zespołów w terenie 
  - Zasada 4W w przydzielaniu zadań w zespole rozproszonym

  VI. Wspieranie, motywacja i kontrola w zarządzaniu zespołem rozproszonym
  - Relacje – Menedżer/Podwładny na odległość – zapobieganie plotkom i brakowi informacji w zespole pracującym w terenie
  - Informacja zwrotna na odległość – forma, częstotliwość, cele
  - Metody wspierania zespołu na odległość – zdalny instruktaż, coaching i mentoring
  - Sposoby raportowania pracy i właściwego rozpoznania jak wyglądał przebieg pracy (telefoniczna rozmowa monitorująca,
    docieranie do prawdziwych informacji)
  - Narzędzia ułatwiające monitoring pracy zespołu  rozproszonego: Slack, Asana, iDoneThis, GoToMeeting, TimeDoctor i wiele
    innych
  - Bezprzewodowa Motywacja – Jak motywować w praktyce zarządzania zespołami rozproszonymi 12 czynników angażujących
    zespół – adaptacja do specyfiki zespołu rozproszonego
  - Standardy, procesy i procedury ułatwiające zarządzanie zespołem rozproszonym
  - Budowanie kompetencji i rozwój zespołu pracującego zdalnie – jak osiągnąć „samozarządzanie zespołu”

  VII. Wpływ różnorodności na efektywność zespołów rozproszonych
  - Budowanie zespołu w oparciu o różnorodność wiekową, kompetencyjną, kulturową
  - Sposoby postępowania menedżera w procesie grupowym (forming, norming, storming, performing) z uwagi na różnorodność
    zespołową
  - Różnice w podejściu do celów i planowania realizacji zadań
  - Jak zorganizować pracę w zespole rozproszonym aby wykorzystać różnice pokoleniowe i zyskać synergię? 
  - Motywowanie i angażowanie różnych pokoleń – mapa motywacji i motywatorów dla różnych pokoleń – analiza oczekiwań,
    aspiracji potrzeb każdego pokolenia
  - Motywatory ważne dla BB, X, Y, Z – co wynika z badań w tym zakresie?
  - Jak przydzielać zadania, organizować zasoby, i moderować współpracę międzypokoleniową w zespole rozproszonym?

“Patrz szeroko. I nawet kiedy wydaje ci się, że patrzysz szeroko – ciągle patrz jeszcze szerzej.”

Robert Baden-Powell
Doświadczenie:

Ma za sobą ponad 6000 godzin poprowadzonych warsztatów dla różnych grup zawodowych i stanowisk – od operatorów maszyn po dyplomatów, od nauczycieli szkół artystycznych po dyrektorów hut i kopalń. Jako asesor w sesjach AC/DC obserwowała i udzieliła informacji zwrotnej blisko setce osób. Zrealizowała ponad 80 godzin sesji coachingowych, w tym 30 pod superwizją.

Jej obszary specjalizacji to rozwój kompetencji menedżerskich, praca zespołowa i współpraca, komunikacja interpersonalna w biznesie, zarządzanie efektywnością osobistą i zespołu, trening trenerów. Zajmuje się również Assessment / Development Center – jako asesor i Mystery Shoper – jako konsultant.

Magdalena Olechnowicz Magdalena Olechnowicz
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

15-16.07.2024 / Online
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.