Zarządzanie zmianą

28-29.08.2024 / Online
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Powiedzenie, że w dzisiejszym świecie „trwałe są tylko zmiany” jest już dosyć wyświechtane, czyli pozbawione większego znaczenia z powodu zbyt częstego powtarzania. A jednak, gdy dochodzi do zmiany, którą narzucają nam okoliczności czy organizacja, nadal wewnętrznie przeżywamy to bardzo podobnie, w postaci negatywnych emocji i stresu. Będąc w roli menedżera inicjującego i wdrażającego zmiany, ten stres i dyskomfort jest większy. Często menedżer sam jest postawiony w obliczu zmiany i musi ją wdrożyć na swoim poziomie dla całego zespołu, a nasze szkolenie Zarządzanie zmianą wychodzi na przeciw właśnie tym potrzebom. Najszybszy w historii ludzkości postęp naukowo – techniczny powoduje ciągłą konieczność zmian w naszym otoczeniu biznesowym. Z drugiej strony człowiek nie jest przygotowany do tak szybkich przekształceń. Psychologiczne nie nadążamy za dynamiką zmian w naszym otoczeniu. Dynamiczny rozwój technologii determinuje zmiany społeczne i organizacyjne i tak już pozostanie.

To szkolenie pomoże uczestnikom, do których zaliczają się menedżerowie, członkowie zarządu i przedstawiciele HR, w skutecznym przeprowadzeniu przez zmianę siebie, swojej organizacji, a przede wszystkim swoich pracowników.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla każdego, kto w swojej pracy zarządza lub będzie zarządzał ludźmi - Kadra Kierownicza, Menedżerowie średniego i wyższego szczebla oraz wszyscy, którzy chcą zwiększyć swoją efektywność menedżerską.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Korzyści
 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest zmiana i jakie są poszczególne etapy zmiany.
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o tym jak zmiana wpływa na motywację ludzi, szczególnie w czasie realizacji projektów.
 • Uczestnicy poznają narzędzia menedżerskie wykorzystywane w procesie zarządzania zmianą.
 • Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu metod asertywnej komunikacji w procesie zmiany.
 • Uczestnicy będą potrafili efektywnie przeprowadzić swój zespół przez proces zmiany i zbudować pozytywne nastawienie części pracowników do zmiany.
 • Uczestnicy przećwiczą sposoby efektywnego komunikowania się w sytuacji zmiany tak, aby wpływać pozytywnie na zespół i ograniczać poziom negatywnego stresu.
 • Uczestnicy nabędą umiejętność przełamywania oporu wobec zmian i zwiększania zaangażowania pracowników w zmianę.

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. Wprowadzenie do zarządzania zmianą
  - Gra symulacyjna – doświadczenie zmiany w rzeczywistości szkoleniowej 
  - Wnioski, odczucia, emocje związane z doświadczeniem w grze
  - Zmiana jako konieczność – przyczyny i istota zmian 
  - Zdefiniowanie zmiany – co jest tu a jak jest tam? 
  - Zmiana jako wyprowadzenie ze strefy komfortu 
  - Kiedy podlegam zmianie?
  - Kiedy sam inicjuję zmianę?

  II. Zmiana jako proces i rola lidera w tym procesie
  - Miejsce i rola menedżera w zarządzaniu zmianami na poziomie procesów 
  - Siły wspierające i hamujące zmianę – analiza pola sił Kurta – Lewina 
  - Inkubacja zmiany i „ścieżka wsparcia dla zmiany”
  - Fazy psychologiczne przechodzenia przez zmianę kiedy zmiana jest narzucona
       - zaprzeczenie
       - opór
       - eksperymentowanie
       - zaangażowanie
  - Fazy psychologiczne przechodzenia przez zmianę, kiedy zmiana jest inicjowana przez nas 
  - Dynamika zmiany
  - Reakcje pracowników w zmianie
  - Mój styl reagowania w zmianie – autodiagnoza
  - Proaktywność i kontrsugestywność – wewnętrzni sprzymierzeńcy i wrogowie w przechodzeniu przez zmianę

  III. Radzenie sobie z oporem wobec zmian
  - Przyczyny oporu wobec zmian
  - Błędy organizacyjne i komunikacyjne
  - Przyczyny subiektywnego oporu – lęki, przekonania, złość i projekcje 
  - Rozkład uczestników zmiany – pionierzy i maruderzy
  - Jak wykorzystać pionierów jako ambasadorów zmiany
  - Aktywne uczestnictwo i angażowanie całego zespołu w procesie zmiany 
  - Budowanie ścieżek wsparcia pracowników w fazie oporu  w zmianie 
  - Zarządzanie strukturą zamiast przełamywania oporu

  IV. System komunikacji w zmianie organizacyjnej
  - Skutki braku informacji lub przeciążenia informacyjnego
  - Komunikacja, harmonogram informowania – metody i dobre rady np. małe dawki, odpowiednia kolejność i grupowanie
    danych, cel i kontekst
  - Zarządzanie informacjami i komunikacją poprzez wykorzystanie dostępnych w firmie kanałów – sieć komputerowa, zebrania,
    kontakty indywidualne
  - Rola komunikacji F2F, mailowej i telefonicznej w przełamywaniu oporów 
  - Jak komunikować zmianę różnym stylom osobowości?
  - Bariery komunikacyjne w okresie zmian i sposoby ich przezwyciężania 
  - Sprzężenie zwrotne, jako podstawowa forma kontroli
  - Budowanie strategii wewnętrznego PR dla zmiany
  - Elementy asertywności a wyjaśnianie wątpliwości i klarowanie nieporozumień 
  - Komunikacja niewerbalna a dochodzenie do porozumienia

Dzień 2
 • V. Budowanie empatii menedżerskiej - jak lepiej zrozumieć potrzeby i obawy pracowników?
  - Uświadomienie różnorodności „map” pojęciowych, jakimi posługują się pracownicy 
  - Budowanie mapy empatii pracownika w zmianie
  - Różne typy osobowości i ich podatność na zmianę
  - Jaki styl komunikacji przyjąć w relacji z daną typem osobowości 
  - Orientacja na wspólny problem zamiast na osobę i emocje

  VI. Radzenie sobie z konfliktami w sytuacji zmiany
  - Rodzaje konfliktów w zmianie – co robić gdy pojawi się konflikt?
  - Metody radzenia sobie z sytuacją konfliktową w relacji przełożony – pracownik; pracownik – pracownik; pracownik – zespół;
    zespół – zespół
  - Style reagowania w sytuacji konfliktowej w zmianie 
  - Wady i zalety sytuacji konfliktowej w zmianie
  - Jak wykorzystać konflikt aby przeprowadzić zmianę

  VII. Radzenie sobie ze stresem w sytuacji zmiany 
  - Definiowanie zjawiska stresu – mity a rzeczywistość 
  - Rodzaje stresu występującego w sytuacji zmiany
  - Najczęstsze stresory zidentyfikowane w zmianie organizacyjnej
  - Jak wykorzystać dynamikę stresu angażującego do przełamania fazy oporu pracowników 
  - Identyfikacja źródeł stresu w procesie zmiany
  - Wpływ długotrwałego i destrukcyjnego stresu na akceptację bądź odrzucenie zmiany 
  - Propozycje metod obniżających stres w sytuacji zmiany w organizacji:
       - diagnoza psychologiczna własnych zasobów radzenia sobie ze stresem
       - ćwiczenia i techniki relaksacyjne
       - wizualizacje
       - techniki oparte na oddychaniu i pracy z ciałem
       - racjonalne i irracjonalne postrzeganie rzeczywistości w oparciu o RTZ

Doświadczenie:
Zarządzanie zmianą
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

28-29.08.2024 / Online
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.