Zarządzanie ryzykiem

28-29.06.2022 - Warszawa

“Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał.”

Zig Ziglar

Najbliższe szkolenia

Doświadczenie:

W Brainstorm Group pełni rolę starszego trenera. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w pracy w zróżnicowanym środowisku zarówno w Polsce jak i za granicą. W swojej karierze zawodowej pełnił rolę: sprzedawcy, menedżera i dyrektora w działach sprzedaży. Ma za sobą ponad 800 dni szkoleniowych. Prowadzi szkolenia z zakresu sprzedaży, obsługi Klienta, negocjacji i zarządzania.

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Inni mówią o nim: pasjonat, nastawiony na cel, otwarty na ludzi.

Jego pasją jest muzyka i sport. W wolnych chwilach grywa wraz ze swoim zespołem na gitarze oraz biega w maratonach.

Aleksander_Kocur Aleksander Kocur
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

W każdej dziedzinie naszego życia mamy do czynienia z ryzykiem. Dotyczy to zarówno sfery prywatnej jak i zawodowej. Zarządzanie firmą, instytucją, fundacją wiąże się bezpośrednio z identyfikacją, kalkulacją i podejmowaniem ryzyka. Szczególnie, że nasze otoczenie biznesowe staje się coraz bardziej zmienne, nieprzewidywalne, złożone i wieloznaczne. Naszą naturalną reakcją na perspektywę ryzyka jest ochrona przed nim. Szukamy odpowiedzi na pytanie, jak się zabezpieczyć przed ryzykiem? Jak rozróżnić podejmowanie ryzyka od ryzykanctwa i brawury? Czy reagować na bieżąco? Czy zbudować system wczesnego ostrzegania i reagowania adekwatnie do podjętego ryzyka? To szkolenie dostarczy wiedzy, umiejętności oraz narzędzi do tego, aby właściwie zarządzać ryzykiem w firmie i umiejętnie je kontrolować.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest kadrze zarządzającej, chcącej poszerzyć swoje kwalifikacje w tej dziedzinie.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Dzień 1
 • I. Czym jest ryzyko w realiach biznesowych?
  - Definicja ryzyka w realiach procesowych i projektowych 
  - Rodzaje ryzyka i obszary ich występowania
  - Struktura podziału ryzyka
  - Proces zarządzania ryzykiem w projektach 
  - Planowanie zarządzania ryzykiem

  II. Zarządzanie ryzykiem 
  - Identyfikacja ryzyka 
  - Analiza ryzyka
  - Planowanie reakcji na ryzyko 
  - Kontrola i monitorowanie ryzyk
  - Role i odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem

  III. Identyfikacja ryzyka
  - Analiza czynników wpływających negatywnie i pozytywnie na realizację celów strategicznych firmy 
  - Jak dopasować sposób identyfikacji ryzyka do specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa?
  - Wpływ strategii, kultury organizacyjnej oraz struktury organizacyjnej firmy na rodzaje wystąpienia ryzyka 
  - Wewnętrzne źródła informacji o ryzykach ze strony kadry menedżerskiej i pracowników
  - Narzędzia pozyskiwania informacji o ryzykach:
       - wywiady
       - ankiety
       - warsztaty i burza mózgów
       - wyniki kontroli i audytów 
  - Metoda delficka
  - Analiza ryzyk wewnętrznych w zakresie strategii, organizacji i pracowników

Dzień 2
 • IV. Analiza ryzyka
  - Narzędzia analizy jakościowej ryzyka 
  - Narzędzia analizy ilościowej ryzyka 
  - Zmienne istotne w ocenie poziomu ryzyka
  - Wpływ poszczególnych rodzajów ryzyk na różne obszary biznesu 
  - Identyfikacja czynników działających prewencyjnie

  V. Planowanie reakcji na ryzyko
  - Równowaga miedzy kosztami redukcji ryzyka a jego skutkami 
  - Strategie reakcji na ryzyko
       - unikanie
       - przeniesienie ryzyka na inny obszar
       - łagodzenie
       - akceptacja
  - Charakterystyka szczegółowa poszczególnych reakcji na ryzyko 
  - Rezultaty procesu planowania reakcji na ryzyko

  VI. Monitorowanie i kontrola ryzyka 
  - Analiza i obserwacja zarejestrowanych ryzyk 
  - Implementacja planów reakcji na ryzyko
  - Analiza skuteczności wdrożonych planów reakcji na ryzyko 
  - Korekta i bieżąca modyfikacja planów reakcji na ryzyko 
  - Raportowanie i dokumentowanie występujących ryzyk

  VII. Budowa systemu, procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
  - Praca warsztatowa, której celem jest zbudowanie systemu zarządzania ryzykiem w firmie z uwzględnieniem wszystkich
    poznanych metod i narzędzi

Korzyści
 • Uczestnicy uporządkują sobie i ujednolicą pojęcia związane z ryzykiem w firmie.
 • Uczestnicy poznają i zrozumieją etapy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętności identyfikacji ryzyka przy pomocy poznanych narzędzi.
 • Uczestnicy będą potrafili dokonać rzetelnej analizy ryzyka w swojej firmie.
 • Uczestnicy uświadomią sobie wagę działań prewencyjnych w eliminacji bądź redukcji ryzyka.
 • Uczestnicy poznają strategie reagowania w sytuacji kryzysowej.
 • Uczestnicy będą potrafili skutecznie monitorować i kontrolować ryzyko.
 • Uczestnicy doświadczą uczestnictwa w procesie tworzenia systemu zarządzania ryzykiem w oparciu o poznane metody.
Uczestnik

Szkolenie przeprowadzone w dobrej atmosferze z dużą ilością ćwiczeń praktycznych. Dużo zrealizowanych i ciekawych zagadnień. Trener prowadzący z bardzo dużą wiedzą - zarówno merytoryczną jak i praktyczną. Szkolenie zdecydowanie mogę wszystkim z czystym sumieniem polecić, ponieważ spełniło moje oczekiwania.

Najbliższa edycja szkolenia

28-29.06.2022 / Warszawa
data / Miasto
1700,00 PLN
cena netto / os.