Akademia Menedżera

21.08.2024 - 18.09.2024 / Online
data / Miasto
12800,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Program szkolenia "Akademia Menedżera" jest dedykowany kadrze menedżerskiej z różnych branż i ma na celu rozwinięcie umiejętności zarządzania, liderstwa, komunikacji, zarządzania zmianą oraz strategicznego myślenia. Szkolenie skupia się na praktycznych narzędziach zarządzania, nowoczesnych technikach liderstwa i efektywnej komunikacji w zespole, z uwzględnieniem zarządzania projektami, finansami oraz rozwoju osobistego menedżera.

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji menedżerskich i lidera, poprawa umiejętności komunikacyjnych i budowania zespołów, nauczenie efektywnego zarządzania projektami i finansami, wprowadzenie do strategicznego myślenia i planowania oraz umiejętność zarządzania zmianą i adaptacji do nowych warunków.

Tak skonstruowany program “Akademia Menedżera” ma za zadanie nie tylko wyposażyć uczestników w szereg konkretnych narzędzi i technik menedżerskich, ale również zainspirować do ciągłego rozwoju, eksploracji nowych obszarów zarządzania oraz budowania efektywnych i zaangażowanych zespołów. Przekrojowy charakter szkolenia zapewnia solidne fundamenty zarówno w klasycznych aspektach zarządzania, jak i w obszarach nowoczesnych technologii oraz trendów biznesowych.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w dziedzinie zarządzania lub dążących do pracy na stanowiskach kierowniczych w różnych sektorach i branżach.

Szkolenie dedykowane jest:
- Menedżerom średniego szczebla: Osób już pełniących funkcje kierownicze, zarządzające zespołami lub działami w organizacji.
- Kierowników projektów: Osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektami, od planowania i organizacji do monitorowania postępów i koordynacji zespołów projektowych.
- Specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi: Osób zajmujących się zarządzaniem personelem, rekrutacją, szkoleniami, oraz rozwojem pracowników.
- Specjalistów ds. zarządzania operacyjnego: Osób odpowiedzialnych za efektywność operacyjną, optymalizację procesów biznesowych oraz doskonalenie wydajności organizacji.
- Przedsiębiorców i właścicieli firm: Osób prowadzących własne biznesy, które chcą rozwijać swoje umiejętności zarządzania oraz doskonalić funkcjonowanie swojej firmy.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Korzyści
 • Kompleksowe przygotowanie do pełnienia roli menedżera.
 • Narzędzia do efektywnej pracy z zespołem i zarządzania projektami.
 • Zrozumienie finansów i ich wpływu na decyzje biznesowe.
 • Rozwinięcie umiejętności lidera i komunikacji interpersonalnej.
 • Zwiększenie zdolności do adaptacji i zarządzania zmianą.

Program szkolenia

Dzień 1
 • Podstawy zarządzania

  Moduł 1: Rola i zadania menedżera
  - Definiowanie roli menedżera w organizacji.
  - Kluczowe umiejętności i kompetencje menedżerskie.
  Narzędzia: Testy samopoznania, ćwiczenia grupowe.

  Moduł 2: Podstawy zarządzania zespołem
  - Techniki skutecznego delegowania zadań.
  - Motywowanie i rozwijanie pracowników.
  Narzędzia: Warsztaty, case study.

  Moduł 3: Zarządzanie czasem
  - Techniki i narzędzia efektywnego zarządzania czasem.
  - Ustalanie priorytetów i planowanie zadań.
  Narzędzia: Aplikacje do zarządzania czasem, planery.

  Moduł 4: Wprowadzenie do zarządzania projektami
  - Podstawowe metodyki zarządzania projektami.
  - Narzędzia i techniki planowania projektów.
  Narzędzia: Oprogramowanie do zarządzania projektami, szablony planów projektów.

Dzień 2
 • Komunikacja i budowanie zespołu

  Moduł 1: Skuteczna komunikacja w zespole

  - Bariery w komunikacji i jak je przezwyciężać.
  - Techniki asertywnej komunikacji.
  Narzędzia: Ćwiczenia praktyczne, role playing.

  Moduł 2: Rozwiązywanie konfliktów
  - Diagnozowanie źródeł konfliktów.
  - Strategie i techniki mediacji.
  Narzędzia: Symulacje, studia przypadków.

  Moduł 3: Budowanie zespołów wysokiej wydajności
  - Kształtowanie kultury współpracy i zaufania.
  - Zarządzanie różnorodnością w zespole.
  Narzędzia: Wars ztaty team building, ankiety oceniające klimat zespołu.

  Moduł 4: Zarządzanie talentami i rozwój pracowników
  - Planowanie ścieżek kariery i rozwoju umiejętności.
  - Metody oceny i feedbacku.
  Narzędzia: Systemy zarządzania wydajnością, programy mentoringowe.

Dzień 3
 • Zarządzanie projektami

  Moduł 1: Podstawy metodologii projektowych
  - Przegląd najpopularniejszych metodologii (Agile, Scrum, PMI).
  - Dobór metodologii do typu projektu.
  Narzędzia: Oprogramowanie Agile, plansze Kanban.

  Moduł 2: Planowanie i monitoring projektu
  - Techniki estymacji czasu i zasobów.
  - Narzędzia do monitorowania postępów i budżetu projektu.
  Narzędzia: Oprogramowanie do zarządzania projektami, dashboardy.

  Moduł 3: Zarządzanie ryzykiem w projekcie
  - Identyfikacja i analiza ryzyka.
  - Strategie minimalizowania ryzyka i plany awaryjne.
  Narzędzia: Matryce ryzyka, oprogramowanie do analizy ryzyka.

  Moduł 4: Skuteczna komunikacja i raportowanie w projekcie
  - Techniki efektywnej komunikacji z zespołem i interesariuszami.
  - Przygotowanie i prezentacja raportów projektowych.
  Narzędzia: Oprogramowanie do tworzenia raportów, prezentacje.

Dzień 4
 • Strategiczne myślenie i planowanie

  Moduł 1: Wprowadzenie do myślenia strategicznego

  - Znaczenie i elementy myślenia strategicznego.
  - Analiza SWOT i jej zastosowanie.
  Narzędzia: Szablony analizy SWOT, warsztaty strategiczne.

  Moduł 2: Planowanie strategiczne
  - Proces tworzenia planu strategicznego.
  - Określanie celów i strategii na różnych poziomach organizacji.
  Narzędzia: Matryca BCG, analiza scenariuszowa.

  Moduł 3: Zarządzanie zmianą strategiczną
  - Diagnozowanie potrzeby zmiany i jej planowanie.
  - Zarządzanie oporem i angażowanie pracowników.
  Narzędzia: Modele zarządzania zmianą (Kotter, Lewin).

  Moduł 4: Monitoring i ewaluacja planu strategicznego
  - Systemy KPIs i dashboardy do monitorowania wykonania strategii.
  - Techniki ewaluacyjne i dostosowywanie planów.
  Narzędzia: Oprogramowanie do analizy danych, systemy zarządzania wydajnością.

Dzień 5
 • Zarządzanie finansami dla menedżerów

  Moduł 1: Podstawy finansów dla menedżerów

  - Czytanie i interpretacja kluczowych dokumentów finansowych.
  - Zrozumienie wskaźników finansowych i ich wpływu na decyzje.
  Narzędzia: Przykłady bilansów, rachunków zysków i strat.

  Moduł 2: Budżetowanie i kontrola kosztów
  - Techniki efektywnego budżetowania i zarządzania kosztami.
  - Analiza odchyleń i zarządzanie budżetem projektu.
  Narzędzia: Oprogramowanie do budżetowania, szablony kontrolne.

  Moduł 3: Analiza finansowa i wskaźniki
  - Kluczowe wskaźniki finansowe (ROI, ROE, marża).
  - Analiza przepływów pieniężnych i rentowności inwestycji.
  Narzędzia: Arkusze kalkulacyjne, oprogramowanie do analizy finansowej.

  Moduł 4 : Zarządzanie kapitałem obrotowym i płynnością finansową
  - Strategie optymalizacji kapitału obrotowego.
  - Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami.
  Narzędzia: Oprogramowanie do zarządzania finansami, techniki prognozowania płynności.

Dzień 6
 • Liderstwo i rozwój osobisty

  Moduł 1: Style liderstwa

  - Autokratyczny, demokratyczny, sytuacyjny – identyfikacja własnego stylu.
  - Dopasowanie stylu liderstwa do sytuacji i zespołu.
  Narzędzia: Testy stylu liderstwa, ćwiczenia grupowe.

  Moduł 2: Rozwój kompetencji lidera
  - Budowanie autorytetu i zaufania.
  - Rozwijanie umiejętności coachingowych i mentoringowych.
  Narzędzia: Programy mentoringowe, warsztaty z coachingu.

  Moduł 3: Zarządzanie emocjami i stresem
  - Techniki radzenia sobie ze stresem i emocjami w pracy.
  - Budowanie odporności psychicznej.
  Narzędzia: Techniki relaksacyjne, warsztaty z zarządzania stresem.

  Moduł 4: Rozwój osobisty i zarządzanie karierą
  - Planowanie ścieżki kariery i rozwoju kompetencji.
  - Zarządzanie czasem i priorytetami w rozwoju osobistym.
  Narzędzia: Planery rozwoju osobistego, aplikacje do zarządzania czasem.

Dzień 7
 • Komunikacja i negocjacje

  Moduł 1: Techniki efektywnej komunikacji
  - Słuchanie aktywne i empatyczna komunikacja.
  - Komunikacja perswazyjna i wpływowa.
  Narzędzia: Ćwiczenia rozwijające umiejętności komunikacyjne, scenariusze rozmów.

  Moduł 2: Skuteczne negocjacje
  - Strategie i techniki negocjacyjne.
  - Przygotowanie do negocjacji i budowanie argumentacji.
  Narzędzia: Symulacje negocjacji, checklisty przygotowań do negocjacji.

  Moduł 3: Rozwiązywanie konfliktów i mediacje
  - Diagnoza konfliktu i strategie jego rozwiązywania.
  - Techniki mediacji i dialogu.
  Narzędzia: Metody rozwiązywania konfliktów, scenariusze mediacji.

  Moduł 4: Prezentacje i wystąpienia publiczne
  - Budowanie przekazu i struktura prezentacji.
  - Techniki radzenia sobie z tremą.
  Narzędzia: Oprogramowanie do tworzenia prezentacji, warsztaty wystąpień publicznych.

Dzień 8
 • Zarządzanie zmianą

  Moduł 1: Diagnoza potrzeb zmiany

  - Identyfikacja sygnałów i analiza przyczyn potrzeby zmian.
  - Komunikacja potrzeby zmiany do zespołu.
  Narzędzia: Narzędzia do analizy SWOT, feedback 360 stopni.

  Moduł 2: Planowanie i wdrażanie zmian

  - Tworzenie planu zmiany z uwzględnieniem zasobów i czasu.
  - Techniki angażowania pracowników i zarządzania oporem.
  Narzędzia: Planery zmian, techniki warsztatowe.

  Moduł 3: Monitorowanie postępów i ewaluacja zmian
  - Narzędzia do monitorowania postępów i oceny efektów zmian.
  - Techniki dostosowywania strategii w trakcie realizacji zmian.
  Narzędzia: KPIs, dashboardy zarządzania zmianą

  Moduł 4: Utrwalanie zmian i kultura ciągłego doskonalenia
  - Metody utrwalania efektów zmiany w organizacji.
  - Budowanie kultury ciągłego doskonalenia i innowacji.
  Narzędzia: Systemy sugestii pracowniczych, programy doskonalenia ciągłego.

Dzień 9
 • Zarządzanie wiedzą i uczenie się organizacyjne

  Moduł 1: Podstawy zarządzania wiedzą
  - Rola wiedzy w organizacji, typy wiedzy.
  - Metody akwizycji, przechowywania i dzielenia się wiedzą.
  Narzędzia: Systemy zarządzania wiedzą, bazy danych.

  Moduł 2: Uczenie się organizacyjne
  - Koncept uczenia się organizacji i jego znaczenie.
  - Strategie budowania organizacji uczącej się.
  Narzędzia: Platformy e-learningowe, warsztaty.

  Moduł 3: Innowacje i kreatywność
  - Techniki stymulowania kreatywności i innowacyjności w zespole.
  - Proces innowacji od pomysłu do wdrożenia.
  Narzędzia: Brainstorming, Design Thinking.

  Moduł 4: Zarządzanie talentami i kompetencjami
  - Identyfikacja i rozwój kluczowych talentów w organizacji.
  - Planowanie sukcesji i rozwój kompetencji.
  Narzędzia: Programy rozwojowe, systemy oceny 360 stopni.

Dzień 10
 • Etyka biznesu i odpowiedzialność społeczna

  Moduł 1: Podstawy etyki biznesu

  - Znaczenie etyki w zarządzaniu.
  - Wyzwania etyczne współczesnego menedżera.
  Narzędzia: Kodeksy etyczne, szkolenia z etyki biznesu.

  Moduł 2: CSR i zrównoważony rozwój
  - Wprowadzenie do CSR i zrównoważonego rozwoju.
  - Przykłady dobrych praktyk w biznesie.
  Narzędzia: Raporty CSR, audyty zrównoważonego rozwoju.

  Moduł 3: Zarządzanie różnorodnością i inkluzją
  - Znaczenie różnorodności i inkluzji w miejscu pracy.
  - Metody budowania kultury otwartości i akceptacji.
  Narzędzia: Warsztaty z zarządzania różnorodnością, ankiety klimatyczne.

  Moduł 4: Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  - Etyczne aspekty rekrutacji, oceny i rozwoju pracowników.
  - Zarządzanie konfliktami i mobbingiem.
  Narzędzia: Procedury HR, szkolenia z etyki pracy.

Dzień 11
 • Nowe technologie w zarządzaniu

  Moduł 1: Cyfryzacja i automatyzacja procesów

  - Wpływ technologii na zarządzanie i organizację pracy.
  - Przykłady skutecznej automatyzacji procesów.
  Narzędzia: Oprogramowanie ERP, narzędzia do automatyzacji.

  Moduł 2: Big Data i analiza danych
  - Zastosowanie analizy danych w podejmowaniu decyzji.
  - Narzędzia do przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych.
  Narzędzia: Oprogramowanie do analizy danych, platformy BI.

  Moduł 3: Technologie mobilne i pracy zdalnej
  - Zarządzanie zespołem zdalnym i wykorzystanie technologii mobilnych.
  - Bezpieczeństwo i wyzwania pracy zdalnej.
  Narzędzia: Aplikacje do komunikacji, narzędzia do zarządzania projektami.

  Moduł 4: Przyszłość technologii w zarządzaniu
  - Trendy i nowinki technologiczne kształtujące przyszłość zarządzania.
  - Wprowadzenie do sztucznej inteligencji i machine learning w biznesie.
  Narzędzia: Webinary i konferencje na temat nowych technologii, platformy do nauki online

Dzień 12
 • Podsumowanie i planowanie przyszłości

  Moduł 1: Podsumowanie szkolenia

  - Omówienie kluczowych umiejętności i wiedzy zdobytej podczas szkolenia.
  - Sesja Q&A, rozwiązanie ewentualnych wątpliwości.
  Narzędzia: Ankiety ewaluacyjne, dyskusje grupowe.

  Moduł 2: Planowanie indywidualnego rozwoju
  - Tworzenie indywidualnych planów rozwoju na podstawie zdobytej wiedzy.
  - Określenie celów zawodowych i kroków do ich realizacji.
  Narzędzia: Szablony planów rozwoju, sesje coachingowe.

  Moduł 3: Implementacja wiedzy w praktyce
  - Strategie wdrażania zdobytych umiejętności w codziennej pracy.
  - Tworzenie planu działań na najbliższe miesiące.
  Narzędzia: Plan działania, checklisty.

  Moduł 4: Zakończenie i ceremonia certyfikacji
  - Wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia.
  - Oficjalne zakończenie programu szkoleniowego.
  Narzędzia: Certyfikaty, uroczysta kolacja/gala.

“Patrz szeroko. I nawet kiedy wydaje ci się, że patrzysz szeroko – ciągle patrz jeszcze szerzej.”

Robert Baden-Powell
Doświadczenie:

Ma za sobą ponad 6000 godzin poprowadzonych warsztatów dla różnych grup zawodowych i stanowisk – od operatorów maszyn po dyplomatów, od nauczycieli szkół artystycznych po dyrektorów hut i kopalń. Jako asesor w sesjach AC/DC obserwowała i udzieliła informacji zwrotnej blisko setce osób. Zrealizowała ponad 80 godzin sesji coachingowych, w tym 30 pod superwizją.

Jej obszary specjalizacji to rozwój kompetencji menedżerskich, praca zespołowa i współpraca, komunikacja interpersonalna w biznesie, zarządzanie efektywnością osobistą i zespołu, trening trenerów. Zajmuje się również Assessment / Development Center – jako asesor i Mystery Shoper – jako konsultant.

Magdalena Olechnowicz Magdalena Olechnowicz
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

21.08.2024 - 18.09.2024 / Online
data / Miasto
12800,00 PLN
cena netto / os.