Akademia zarządzania firmą produkcyjną

03.07.2024 - 03.08.2024 / Dąbrowa Górnicza
data / Miasto
12800,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Program szkoleniowy dla kierowników i dyrektorów firm produkcyjnych ma na celu rozwinięcie umiejętności w zakresie strategicznego zarządzania produkcją, liderstwa, innowacji i zarządzania zmianą. Skoncentruje się na rozwijaniu wizji strategicznej, efektywnym zarządzaniu zasobami, optymalizacji procesów, a także na kształtowaniu kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacyjności i ciągłemu doskonaleniu.

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności strategicznego myślenia i planowania, umocnienie zdolności lidera do zarządzania zespołami i motywowania pracowników, zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych technologii i ich wpływu na procesy produkcyjne, nauczenie efektywnego zarządzania zmianą i innowacjami w organizacji oraz zrozumienie znaczenia kultury organizacyjnej i jej wpływu na efektywność firmy.

Szkolenie obejmuje 12 dni, podczas których uczestnicy poznają zaawansowane strategie zarządzania produkcją, liderstwa, innowacji i zarządzania zmianą. Program łączy teorię z praktyką, korzystając ze studiów przypadków, warsztatów, symulacji, oraz dyskusji, aby uczestnicy mogli przekształcić zdobytą wiedzę w konkretne umiejętności aplikowane w ich codziennej pracy.

Zakończenie programu szkoleniowego to nie tylko czas na refleksję i podsumowanie zdobytej wiedzy, ale także moment na planowanie dalszego rozwoju i implementacji najlepszych praktyk w organizacji. Uczestnicy, wyposażeni w nowe umiejętności i perspektywy, są gotowi do podejmowania wyzwań przyszłości, innowacji i efektywnego zarządzania zmianą w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących lub dążących do pracy na różnych poziomach zarządzania w firmach produkcyjnych. Szkolenie to ma na celu dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznego zarządzania firmą produkcyjną oraz optymalizacji procesów produkcyjnych.

Szkolenie przeznaczone jest dla:
- Kierowników produkcji: Osób odpowiedzialnych za nadzór nad procesami produkcyjnymi, zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów, kontrolę kosztów produkcji oraz zapewnienie wysokiej jakości produktów.
- Kierowników działów operacyjnych: Osób nadzorujących całościowe funkcjonowanie zakładu produkcyjnego, w tym produkcję, zaopatrzenie, logistykę, oraz zarządzanie personelem.
- Specjalistów ds. zarządzania jakością: Osób zajmujących się zapewnianiem jakości produktów, audytami jakościowymi, wdrażaniem standardów jakości oraz doskonaleniem procesów produkcyjnych.
- Specjalistów ds. doskonalenia procesów: Osób odpowiedzialnych za identyfikację i eliminację marnotrawstwa, optymalizację procesów produkcyjnych oraz wprowadzanie innowacji i ulepszeń.
- Pracowników aspirujących do stanowisk kierowniczych: Osób pracujących na różnych stanowiskach w firmie produkcyjnej, które chcą rozwijać swoje umiejętności zarządzania oraz awansować na wyższe stanowiska.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Korzyści
 • Poszerzenie perspektywy strategicznej w zarządzaniu firmą produkcyjną.
 • Narzędzia do efektywniejszego zarządzania zasobami ludzkimi i materialnymi.
 • Kompetencje w zakresie implementacji innowacji i nowych technologii.
 • Umiejętność prowadzenia skutecznego zarządzania zmianą.
 • Wzmocnienie umiejętności lidera, zwiększenie zaangażowania i motywacji zespołu.

Program szkolenia

Dzień 1
 • Strategiczne zarządzanie produkcją

  Moduł 1: Wizja strategiczna w zarządzaniu produkcją
  - Rola wizji w planowaniu strategicznym.
  - Budowanie i komunikowanie wizji organizacyjnej.
  Narzędzia: Mapy strategiczne, matryce SWOT.

  Moduł 2: Analiza rynkowa i konkurencyjna
  - Metody analizy rynku i trendów.
  - Pozycjonowanie firmy względem konkurencji.
  Narzędzia: Analiza PEST, analiza Five Forces Portera.

  Moduł 3: Strategie wzrostu
  - Diversyfikacja, penetracja rynku, rozwój produktu.
  - Przykłady skutecznych strategii wzrostu.
  Narzędzia: Matryca Ansoffa, planowanie scenariuszowe.

  Moduł 4: Zarządzanie przez cele
  - Ustalanie celów strategicznych i operacyjnych.
  - Metodyka OKR (Objectives and Key Results).
  Narzędzia: Oprogramowanie do zarządzania celami, KPIs.

Dzień 2
 • Efektywne zarządzanie zasobami

  Moduł 1: Zarządzanie zasobami ludzkimi
  Strategie rekrutacji, retencji i rozwoju talentów.
  Budowanie kultury opartej na wysokiej wydajności.
  Narzędzia: Systemy HRM, programy mentoringowe.

  Moduł 2: Zarządzanie finansami
  Podstawy finansów dla menedżerów produkcyjnych.
  Budżetowanie i kontrola kosztów.
  Narzędzia: Oprogramowanie do zarządzania finansami, analiza wskaźników finansowych.

  Moduł 3: Zarządzanie łańcuchem dostaw
  Optymalizacja łańcucha dostaw i zarządzanie ryzykiem.
  Współpraca z dostawcami i partnerami biznesowymi.
  Narzędzia: Systemy SCM (Supply Chain Management), Lean Management.

  Moduł 4: Zarządzanie operacyjne i procesowe
  Metodyki usprawniania procesów (Lean, Six Sigma).
  Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych.
  Narzędzia: Oprogramowanie ERP, BPM (Business Process Management).

Dzień 3
 • Nowe technologie w produkcji

  Moduł 1: Wprowadzenie do Przemysłu 4.0
  Kluczowe technologie (IoT, AI, Big Data, robotyka).
  Wpływ nowych technologii na przemysł i produkcję.
  Narzędzia: Studia przypadków, demonstracje technologiczne.

  Moduł 2: Cyfryzacja i automatyzacja procesów
  Praktyczne zastosowania cyfryzacji w produkcji.
  Korzyści i wyzwania automatyzacji.
  Narzędzia: Warsztaty, oprogramowanie do symulacji procesów.

  Moduł 3: Zarządzanie danymi i analiza danych
  Wprowadzenie do analizy danych i Business Intelligence.
  Wykorzystanie danych w podejmowaniu decyzji.
  Narzędzia: Oprogramowanie do analizy danych, platformy BI.

  Moduł 4: Bezpieczeństwo cybernetyczne
  Zagrożenia i ochrona przed cyberatakami.
  Znaczenie bezpieczeństwa danych w produkcji.
  Narzędzia: Szkolenia BHP, oprogramowanie antywirusowe, firewalle.

Dzień 4
 • Innowacje i zarządzanie zmianą

  Moduł 1: Budowanie kultury innowacji
  Strategie stymulowania kreatywności i innowacyjności.
  Rola lidera w promowaniu innowacji.
  Narzędzia: Warsztaty kreatywności, programy wsparcia innowacji.

  Moduł 2: Zarządzanie zmianą w organizacji
  Modele zarządzania zmianą (Kotter, ADKAR).
  Komunikacja i zaangażowanie pracowników w procesie zmian.
  Narzędzia: Planowanie zmian, szkolenia dla pracowników.

  Moduł 3: Zarządzanie projektami innowacyjnymi
  Metodyki zarządzania projektami (Agile, Scrum).
  Od pomysłu do wdrożenia: cykl życia projektu innowacyjnego.
  Narzędzia: Oprogramowanie do zarządzania projektami, tablice Kanban.

  Moduł 4: Skalowanie innowacji i komercjalizacja
  Modele biznesowe dla innowacji.
  Finansowanie innowacji i startupów.
  Narzędzia: Modelowanie finansowe, platformy crowdfundingowe.

Dzień 5
 • Strategiczne liderstwo

  Moduł 1: Rola lidera w organizacji produkcyjnej
  Style zarządzania a kultura organizacyjna.
  Rozwijanie umiejętności przywódczych.
  Narzędzia: Oceny 360 stopni, coaching.

  Moduł 2: Komunikacja i negocjacje
  Techniki efektywnej komunikacji.
  Strategie i taktyki negocjacyjne.
  Narzędzia: Warsztaty komunikacyjne, symulacje negocjacji.

  Moduł 3: Zarządzanie konfliktami i budowanie zespołu
  Rozpoznawanie i rozwiązywanie konfliktów.
  Techniki budowania zespołów wys okiej wydajności.
  Narzędzia: Ćwiczenia team building, mediacje.

  Moduł 4: Rozwój osobisty i zarządzanie stresem
  Techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.
  Budowanie odporności psychicznej i emocjonalnej.
  Narzędzia: Warsztaty mindfulness, szkolenia z zarządzania czasem.

Dzień 6
 • Zaawansowane metody optymalizacji produkcji

  Moduł 1: Symulacje i modelowanie procesów
  Zaawansowane techniki symulacji produkcji.
  Korzystanie z oprogramowania do modelowania i symulacji.
  Narzędzia: Specjalistyczne oprogramowanie do symulacji.

  Moduł 2: Zaawansowane techniki Lean i Six Sigma
  Głębsze zrozumienie metodologii Lean i Six Sigma.
  Przypadki zastosowania w różnych sektorach przemysłu.
  Narzędzia: Warsztaty praktyczne, szkolenia specjalistyczne.

  Moduł 3: Integracja systemów produkcyjnych
  Wprowadzenie do systemów MES (Manufacturing Execution Systems).
  Korzyści z integracji systemów ERP, SCM i MES.
  Narzędzia: Prezentacje technologiczne, studia przypadków.

  Moduł 4: Przyszłość produkcji: smart factory i digital twin
  Zrozumienie koncepcji smart factory i digital twin.
  Korzyści i wyzwania implementacji.
  Narzędzia: Demonstracje technologiczne, dyskusje panelowe.

Dzień 7
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

  Moduł 1: Zaawansowane systemy zarządzania jakością
  Integracja systemów zarządzania jakością z innymi systemami zarządzania.
  Zarządzanie ryzykiem i zapewnienie jakości.
  Narzędzia: Systemy zarządzania jakością, audyty wewnętrzne.

  Moduł 2: Bezpieczeństwo produktu i zgodność z normami
  Międzynarodowe standardy i certyfikacje.
  Procedury zapewnienia bezpieczeństwa produktów.
  Narzędzia: Szkolenia z norm i standardów, systemy śledzenia produktów.

  Moduł 3: Zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania
  Planowanie ciągłości działania i odzyskiwania po awarii.
  Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.
  Narzędzia: Plany zarządzania kryzysowego, ćwiczenia symulacyjne.

  Moduł 4: Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Zaawansowane strategie BHP.
  Promowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników.
  Narzędzia: Programy szkoleniowe BHP, audyty bezpieczeństwa.

Dzień 8
 • Zarządzanie finansami i inwestycjami

  Moduł 1: Strategie finansowe dla firm produkcyjnych
  Zarządzanie kapitałem obrotowym i inwestycjami.
  Optymalizacja struktury kapitału i kosztów finansowych.
  Narzędzia: Analizy finansowe, oprogramowanie do zarządzania finansami.

  Moduł 2: Ocena i zarządzanie ryzykiem finansowym
  Techniki oceny ryzyka inwestycyjnego.
  Zabezpieczenia finansowe i instrumenty pochodne.
  Narzędzia: Oprogramowanie do analizy ryzyka, szkolenia z zarządzania ryzykiem.

  Moduł 3: Finansowanie innowacji i rozwoju technologicznego
  Źródła finansowania projektów innowacyjnych i R&D (badania i rozwój).
  Skuteczne strategie pozyskiwania funduszy na inwestycje.
  Narzędzia: Warsztaty dotyczące grantów i finansowania zewnętrznego, platformy crowdfundingowe.

  Moduł 4: Planowanie inwestycji i analiza zwrotu z inwestycji (ROI)
  Metody oceny efektywności inwestycji.
  Budowanie modeli finansowych dla nowych projektów.
  Narzędzia: Oprogramowanie do modelowania finansowego, szkolenia z analizy inwestycji.

Dzień 9
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

  Moduł 1: Zaawansowane strategie zarządzania talentami
  Planowanie sukcesji i rozwój liderów wewnętrznych.
  Zarządzanie różnorodnością i inkluzją w miejscu pracy.
  Narzędzia: Systemy zarządzania talentami, warsztaty z zarządzania różnorodnością.

  Moduł 2: Kultura organizacyjna i zaangażowanie pracowników
  Budowanie silnej kultury organizacyjnej wspierającej cele biznesowe.
  Strategie zwiększania zaangażowania i lojalności pracowników.
  Narzędzia: Ankiety pracownicze, programy rozwojowe dla pracowników.

  Moduł 3: Rozwój kompetencji i uczenie się w organizacji
  Tworzenie kultury uczenia się i rozwoju ciągłego.
  Personalizacja ścieżek rozwoju i szkoleń dla pracowników.
  Narzędzia: Platformy e-learningowe, programy mentoringowe.

  Moduł 4: Zarządzanie zdalne i hybrydowe
  Skuteczne praktyki w zarządzaniu zespołami zdalnymi i hybrydowymi.
  Technologie wspierające efektywną komunikację i współpracę.
  Narzędzia: Oprogramowanie do pracy zdalnej, szkolenia z zarządzania zdalnego.

Dzień 10
 • Komunikacja wewnętrzna i zarządzanie zmianą

  Moduł 1: Skuteczna komunikacja wewnętrzna
  Strategie i narzędzia komunikacji w organizacji.
  Przeciwdziałanie barierom komunikacyjnym.
  Narzędzia: Systemy komunikacji wewnętrznej, warsztaty z komunikacji interpersonalnej.

  Moduł 2: Zarządzanie zmianą organizacyjną
  Przygotowanie organizacji i pracowników na zmiany.
  Techniki łagodzenia oporu przed zmianami.
  Narzędzia: Modele zarządzania zmianą, szkolenia dla liderów zmian.

  Moduł 3: Budowanie zespołów projektowych i zarządzanie nimi
  Selekcja i formowanie zespołów projektowych.
  Techniki motywowania i rozwijania zespołów.
  Narzędzia: Narzędzia do zarządzania projektami, techniki team building.

  Moduł 4: Przywództwo w czasach zmian
  Rola lidera w procesie zarządzania zmianą.
  Rozwijanie umiejętności adaptacyjnych i elastyczności.
  Narzędzia: Coaching dla liderów, warsztaty z przywództwa adaptacyjnego.

Dzień 11
 • Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

  Moduł 1: Podstawy etyki biznesu
  Znaczenie etyki w prowadzeniu biznesu.
  Wyzwania etyczne w zarządzaniu firmą produkcyjną.
  Narzędzia: Kodeksy etyczne, szk olenia z etyki biznesu.

  Moduł 2: Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
  Wdrażanie strategii CSR w praktyce.
  Korzyści z zaangażowania w działania społecznie odpowiedzialne.
  Narzędzia: Programy CSR, wskaźniki społecznej odpowiedzialności.

  Moduł 3: Zrównoważony rozwój i zarządzanie środowiskowe
  Strategie zrównoważonego rozwoju w produkcji.
  Optymalizacja zużycia zasobów i minimalizacja odpadów.
  Narzędzia: Certyfikaty środowiskowe, systemy zarządzania środowiskowego.

  Moduł 4: Etyka pracy i zarządzanie różnorodnością
  Praktyki etyczne w relacjach pracodawca-pracownik.
  Zarządzanie różnorodnością i inkluzją w miejscu pracy.
  Narzędzia: Szkolenia z różnorodności, programy wsparcia różnorodności.

Dzień 12
 • Planowanie przyszłości i zakończenie szkolenia

  Moduł 1: Tworzenie planów strategicznych
  Metody i narzędzia do tworzenia długoterminowych planów strategicznych.
  Wyznaczanie celów i określanie kierunków rozwoju firmy.
  Narzędzia: Oprogramowanie do planowania strategicznego, matryce zarządzania.

  Moduł 2: Innowacje i przyszłość branży produkcyjnej
  Rozpoznawanie trendów i innowacji kształtujących przyszłość produkcji.
  Przygotowanie do adaptacji nowych technologii i metod pracy.
  Narzędzia: Raporty branżowe, seminaria i konferencje.

  Moduł 3: Rozwój osobisty i liderstwa
  Planowanie ścieżki kariery i rozwoju kompetencji lidera.
  Techniki zarządzania własnym rozwojem i uczenia się przez całe życie.
  Narzędzia: Plany rozwoju osobistego, platformy e-learningowe.

  Moduł 4: Podsumowanie szkolenia i feedback
  Gromadzenie i omówienie feedbacku od uczestników.
  Podsumowanie kluczowych umiejętności i wiedzy zdobytej podczas szkolenia.
  Narzędzia: Ankiety ewaluacyjne, sesje podsumowujące.

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

Sebastian Matyniak to wybitna postać w świecie biznesu, łącząca umiejętności inwestora z doświadczeniem konsultanta. Jako Prezes zarządu Brainstorm Group, nie tylko inwestuje w spółki z różnych sektorów, takich jak Hi-tech czy nieruchomości, ale również wprowadza innowacje i realizuje własne idee biznesowe. Posiada bogate doświadczenie w pracy z setkami firm, w których prowadził transformacje i szkolenia.

Absolwent studiów MBA i wielu programów rozwojowych, znany jest z pasji do negocjacji i lean management. Jego firmy cieszą się ponadprzeciętnym wzrostem, a on sam zyskał reputację inspirującego lidera, który dba o ciągłe doskonalenie i efektywne rozwiązania. Sebastian Matyniak, dzięki swojemu zaangażowaniu w Brainstorm Group i szerokiej działalności inwestycyjnej, uosabia połączenie doświadczenia biznesowego z innowacyjnością. Jego sukces w różnych branżach, skuteczność w negocjacjach i pasja do filozofii lean management czynią go nie tylko skutecznym inwestorem, ale także źródłem cennego ‘smart money’.

Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, Sebastian Matyniak jest nie tylko finansistą, ale również mentorem i strategiem, wspierającym rozwój biznesowy swoich inwestycji. Więcej informacji o jego osiągnięciach można znaleźć na stronie Brainstorm Group. 

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

03.07.2024 - 03.08.2024 / Dąbrowa Górnicza
data / Miasto
12800,00 PLN
cena netto / os.