DevOps

01-02.08.2024 / Gdańsk
data / Miasto
3600,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Szkolenie z DevOps, czyli praktyki rozwoju i eksploatacji oprogramowania, ma na celu zintegrowanie procesów programistycznych z operacyjnymi, aby zwiększyć efektywność i szybkość dostarczania oprogramowania. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie są narzędzia DevOps, zrozumieją kulturę DevOps oraz będą potrafili zarządzać konfiguracją w kontekście kontroli wersji, śledzenia zmian i zapewniania spójności środowisk.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

1. Inżynierów Oprogramowania i Developerów: Dla osób pracujących w dziedzinie tworzenia oprogramowania, szkolenie z DevOps może być niezwykle wartościowe. Pozwala ono na lepsze zrozumienie procesu dostarczania oprogramowania oraz umożliwia wprowadzenie praktyk DevOps do codziennej pracy programisty.

2. Administratorów Systemów i Sieci: Administratorzy systemów oraz sieci mogą skorzystać z szkolenia z DevOps, aby zdobyć umiejętności niezbędne do zarządzania infrastrukturą IT zgodnie z zasadami DevOps, w tym automatyzacji, kontroli wersji, i konfiguracji jako kod.

3. Analityków Biznesowych i Specjalistów ds. Jakości Oprogramowania: Osoby odpowiedzialne za analizę danych biznesowych oraz zapewnianie jakości oprogramowania mogą korzystać z szkolenia DevOps w celu zrozumienia procesów dostarczania oprogramowania oraz implementacji strategii CI/CD.

4. Kierownictwa IT i Zarządzających Projektami: Dla kierownictwa IT oraz osób zarządzających projektami szkolenie z DevOps może być kluczowe w celu zrozumienia korzyści, jakie mogą wyniknąć z wdrożenia praktyk DevOps w organizacji, oraz wspierania transformacji kulturowej.

5. Studentów i osób zainteresowane rozwojem zawodowym: Studenci oraz osoby poszukujące pracy w branży IT mogą skorzystać z szkolenia z DevOps jako narzędzia do rozwoju umiejętności, które są coraz bardziej poszukiwane na rynku pracy.

6. Specjalistów ds. bezpieczeństwa IT: Specjaliści ds. bezpieczeństwa IT mogą znaleźć w szkoleniu z DevOps wartościowe informacje dotyczące praktyk bezpieczeństwa w środowisku DevOps oraz narzędzi i technik zapewniania bezpieczeństwa w procesach dostarczania oprogramowania.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Korzyści
 • Zwiększenie Efektywności Wytwarzania Oprogramowania: DevOps integruje rozwój (development) i operacje (operations), co prowadzi do skrócenia cyklu życia wytwarzania oprogramowania, zwiększenia częstotliwości wdrażania zmian oraz szybszej reakcji na potrze
 • Automatyzacja Procesów: Dzięki szkoleniu z DevOps, uczestnicy zdobywają umiejętności w zakresie automatyzacji procesów CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment), co prowadzi do eliminacji ręcznych zadań, redukcji błędów i skrócenia czasu potrze
 • Poprawa Jakości Oprogramowania: Dzięki zautomatyzowanym testom, ciągłemu monitorowaniu i szybkiemu wykrywaniu błędów, DevOps przyczynia się do poprawy jakości oprogramowania, co z kolei prowadzi do zwiększenia satysfakcji użytkowników i zaufania klientów.
 • Poprawa Jakości Oprogramowania: Dzięki zautomatyzowanym testom, ciągłemu monitorowaniu i szybkiemu wykrywaniu błędów, DevOps przyczynia się do poprawy jakości oprogramowania, co z kolei prowadzi do zwiększenia satysfakcji użytkowników i zaufania klientów.
 • Zwiększenie Kultury Współpracy: Implementacja DevOps promuje kulturę współpracy, dzielenia się wiedzą i pracę zespołową pomiędzy działami IT, co prowadzi do poprawy komunikacji, zaufania i efektywności zespołu.
 • Skrócenie Czasu na Reakcję na Zmiany: Przy użyciu DevOps, organizacje są bardziej elastyczne i mogą szybciej reagować na zmiany rynkowe, nowe wymagania klientów i konkurencyjne wyzwania, co pozwala im utrzymać przewagę konkurencyjną.
 • Oszczędność Kosztów: DevOps może prowadzić do zmniejszenia kosztów operacyjnych poprzez optymalizację procesów, zwiększenie wydajności oraz wyeliminowanie niepotrzebnych wydatków związanych z ręcznymi procesami i nieefektywnym wykorzystaniem zasobów.

Program szkolenia

Dzień 1
 • Moduł 1. Wprowadzenie do DevOps
  1. Definicja DevOps i zasady kultury DevOps
  2. Korzyści płynące z wdrożenia DevOps w organizacji
  3. Przegląd podstawowych narzędzi i technologii stosowanych w DevOps

  Moduł 2. Koncepcje, Praktyki i Procesy DevOps
  1. Zrozumienie cyklu życia oprogramowania w kontekście DevOps
  2. Automatyzacja w procesach dostarczania oprogramowania
  3. Continuous Integration (CI) i Continuous Deployment (CD)
  4. Konfiguracja jako kod (Infrastructure as Code - IaC)

  Moduł 3. Narzędzia i Technologie DevOps (część 1)
  1. Git: Podstawy kontroli wersji, rozgałęzianie, scalanie
  2. Jenkins: Konfiguracja procesów CI/CD, pipeline'y, integracja z innymi narzędziami
  3. Docker: Wprowadzenie do konteneryzacji, Dockerfile, Docker Compose

  Moduł 4. Praktyczne Ćwiczenia i Studium Przypadku
  1. Konfiguracja środowiska CI/CD przy użyciu Jenkins
  2. Budowa i uruchamianie kontenerów Dockerowych
  3. Analiza przypadku wdrożenia DevOps w rzeczywistej organizacji

Dzień 2
 • Moduł 5. Narzędzia i Technologie DevOps (część 2)
  1. Kubernetes: Orkiestracja kontenerów, zarządzanie klastrami, skalowanie aplikacji
  2. Ansible: Automatyzacja konfiguracji i zarządzania infrastrukturą, playbooki
  3. Terraform: Zarządzanie infrastrukturą jako kod, tworzenie i zarządzanie zasobami chmurowymi

  Moduł 6. Monitorowanie i Logowanie w DevOps
  1. Przegląd narzędzi do monitorowania aplikacji i infrastruktury (np. Prometheus, Grafana)
  2. Logowanie i śledzenie zdarzeń (logging) w infrastrukturze DevOps
  3. Implementacja strategii monitorowania i logowania w środowisku produkcyjnym

  Moduł 7. Bezpieczeństwo w DevOps
  1. Bezpieczne praktyki w procesie CI/CD
  2. Audyt bezpieczeństwa kodu źródłowego
  3. Wdrażanie strategii zabezpieczeń i kontroli dostępu w środowisku DevOps

Doświadczenie:

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach – ukończył studia jednolite magisterskie na kierunku Elektrotechnika ze specjalnością Automatyka.

Od 2009 r. realizuje projekty szkoleniowe w formie wykładów i warsztatów. Autor ostatecznej wersji pakietu edukacyjnego dotyczącego szkolenia z zakresu: „Nauka obsługi komputera (szkolenie z zakresu technik IT)” oraz skryptu ECCC DIGCOMP modułu DCM3 - Tworzenie treści, a także współautor kilku innych publikacji, w tym podręcznika ECDL.

Specjalista z zakresu  Excela i VBA, jak również HTML, CSS,  języków programowania jak Turbo Pascal, Delphi, c, c++ oraz PHP i Javascript. Do tej pory przeprowadził ponad 100 szkoleń informatycznych w łącznym wymiarze ponad 4000 godzin.

Posiada certyfikaty ECDL, Trenera VCC – Programy biurowe w administracji, ukończenia szkolenia dla Trenerów z zakresu prowadzenia zajęć dla osób w wieku 50+. Ukończył szkolenia „Bezpieczeństwo Sieci Komputerowych”, „X-Ways Forensics – Informatyka śledcza i metody odzyskiwania danych”, „Sztuka hackingu – Atak i obrona”,  oraz kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 

K_Wawrzeńczyk Kamil Wawrzeńczyk
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

01-02.08.2024 / Gdańsk
data / Miasto
3600,00 PLN
cena netto / os.