First time Manager

16-17.08.2024 - Poznań
Doświadczenie:
First time Manager
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Zostając po raz pierwszy szefem miej świadomość, że bierzesz odpowiedzialność za cele całego zespołu, za ludzi, za dostarczenie im zasobów do pracy i usuwanie przeszkód z drogi. To wymaga dużo większego zaangażowania, poświęcenia i odpowiedzialności. Przestałeś być, Szanowny Nowy Menedżerze, specjalistą. Stałeś się liderem. To szkolenie pomoże Ci postawić pierwsze kroki w nowej roli. Dzięki temu unikniesz wielu błędów i szybciej dostosujesz się do nowej roli.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przygotowują się do pracy na stanowisku kierowniczym.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. Elementarz nowego managera
  - Gra symulacyjna – zaangażowanie uczestników we wspólne działanie, w którym doświadczą w praktyce kluczowych elementów pracy menedżera
  - Zarządzanie i jego cel – podstawowe pojęcia
  - Ile przywództwa w kierowaniu, ile kierowania  w przywództwie? 
  - Główne zadania managera jako przywódcy i lidera
  - Równowaga działań w aspektach wymagam i wspieram
  - 4 funkcje menedżera – planowanie, organizowanie, wspieranie i kontrola

  II. Jakim managerem już jestem a jakim chcę być?
  - Misja, wizja i wartości organizacji oraz wynikający z niej model przywództwa 
  - Kompetencje psychologiczne i osobowe menedżera
  - Kompetencje specjalistyczne i techniczne menedżera
  - Stworzenie profilu kompetencyjnego menedżera w oparciu o przykładowy model przywództwa w organizacji 
  - Cechy i naturalne predyspozycje wspierające managera w jego roli
  - Autodiagnoza – bilans otwarcia. Jakim managerem już jestem? 
  - Moja wizja roli szefa – jakim szefem chcę zostać?

  III. Komunikacja z zespołem nowego managera - szefowskie expose
  - Czym jest szefowskie expose i dlaczego warto je wygłosić? 
  - Struktura expose szefa
  - Rodzaje expose:
     - jako nowy szef w zespole
     - jako były współpracownik w tym zespole
  - Forma przeprowadzenia spotkania wprowadzającego Co należy a czego nie należy mówić podczas expose?

  IV. Wyznaczanie celów i planowanie zadań w zespole rozproszonym
  - Jasna definicja celów, zakresów zadań i kamieni milowych
  - Parametryzacja celów i zadań – obiektywizacja oczekiwanych efektów w wymaganych terminach
  - Planowanie pracy – Praktyczne prowadzenie telefonicznych/skypowych odpraw z zespołem według przyjętego schematu i harmonogramu (praktyczny warsztat rozmów)
  - Zasady i granice vs. elastyczność w działaniu – tworzenie i trzymanie się przyjętych ustaleń 
  - Efektywne wyznaczanie i egzekwowanie celów w sposób zdalny
  - Przydzielenie odpowiedzialności za zadania i cele

  V. Planowanie pracy swojej i zespołu
  - Gra wprowadzająca w temat 
  - Wyznaczania celów Wyznaczanie celów wg reguły SMART, WARTO,
  - Kompatybilność celów w odniesieniu do misji, wizji i celów strategicznych organizacji 
  - Reguła 3 pytań w wyznaczaniu celów – Co? Jak? Dlaczego?
  - Narzędzia i techniki planowania, harmonogramowania wspierające osiąganie celów
  - Reguły dobrego planowania pracy własnej i pracy zespołu

Dzień 2
 • VI. Organizowanie pracy zespołu przez nowego menedżera
  - Analiza kompetencji potrzebnych do wykonania zleconych zadań
  - Wykorzystanie naturalnych talentów i predyspozycji w przydziale zadań i obowiązków 
  - Zdefiniowanie dostępnych zasobów ludzkich i materialnych
  - Narzędzia wspierające organizację pracy menedżera i zespołu 
  - Zasada 4W w organizowaniu pracy zespołu
  - Studium przypadku biznesowego - zadanie polegające na optymalnym zorganizowaniu ograniczonych zasobów do realizacji celów

  VII. Jak skutecznie motywować i angażować siebie i zespół
  - Znane i mniej znane teorie motywowania  - Maslow, Herzberg, McLelland , McGregor 
  - Najczęstsze motywatory finansowe i pozafinansowe
  - Przykłady wyników badań nad motywacją pracowników w świecie biznesu 
  - Motywowanie i angażowanie – podobieństwa i różnice
  - Poziomy zaangażowania w miejscu pracy 
  - Rola informacji zwrotnej w zwiększaniu zaangażowania – model UF, FUKO, CEDAR 
  - Test diagnostyczny – co Ciebie motywuje najbardziej w pracy?

  VIII. Kontrola, monitoring i egzekwowanie zadań
  - Cykl komunikacyjny w realizacji zadań 
  - Rozmowa planująca
  - Rozmowa monitorująca 
  - Rozmowa dyscyplinująca 
  - Rodzaje i stopniowanie sankcji

  IX. Elastyczność menedżera - koncepcja zarządzania sytuacyjnego
  - Model chce/potrafi
  - Menedżer w roli instruktora – zachowania wymagane na tym etapie 
  - Menedżer w roli trenera – zachowania wymagane na tym etapie 
  - Menedżer w roli coacha – zachowania wymagane na tym etapie 
  - Menedżer delegujący – zachowania wymagane na tym etapie 
  - Rodzaje i sposoby delegowania zadań
  - Autodiagnoza na Twój dominujący styl zarządzania

  X. Trudne sytuacje w pracy nowego menedżera
  - Identyfikacja najczęstszych trudnych sytuacji w pracy menedżera 
  - Pokonywanie obiekcji pracowników
  - Zarządzanie emocjami swoimi i poszczególnych osób 
  - Radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy
  - Zachowania asertywne jako sposób reagowania w trudnych sytuacjach

Korzyści
 • Uczestnicy dowiedzą się jaka jest rola i odpowiedzialność managera, poznają podstawowe zadania szefa w roli lidera.
 • Uczestnicy dowiedzą się jakie są kluczowe cechy i kompetencje managera.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętności przeprowadzenia szefowskiego expose.
 • Uczestnicy będą potrafili organizować pracę zespołu wykorzystując optymalnie jego zasoby.
 • Uczestnicy dowiedzą się jakie są sposoby motywowania finansowego i pozafinansowego.
Uczestnik

Szkolenie zrealizowane na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Trener zaprezentował szeroką wiedzę oraz doświadczenie w omawianych zagadnieniach.

Najbliższa edycja szkolenia

05-06.08.2024 / Online
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.