First time Manager

16-17.05.2024 - Warszawa

“Najpierw staraj się zrozumieć, a potem być zrozumianym.”

Stephen Covey
Doświadczenie:

W Brainstorm Group pełni rolę trenera i konsultanta.

Ukończył Politologię na Uniwersytecie Śląskim oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany konsultant i trener Herrmann Brain Dominance Instrument. Posiada duże doświadczenie menedżerskie i trenerskie. Zrealizował ponad 1200 dni szkoleniowych.

Inni mówią o nim: strażnik wartości, optymista, otwarty i kreatywny, szybko nawiązuje relacje.

Jego wielką pasją jest hokej – wraz ze swoją drużyną w 2009 roku zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski Amatorów. Wraz z synem odkrywa drugą pasję - Downhill.

Ireneusz Wolski Ireneusz Wolski
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Zostając po raz pierwszy szefem miej świadomość, że bierzesz odpowiedzialność za cele całego zespołu, za ludzi, za dostarczenie im zasobów do pracy i usuwanie przeszkód z drogi. To wymaga dużo większego zaangażowania, poświęcenia i odpowiedzialności. Przestałeś być, Szanowny Nowy Menedżerze, specjalistą. Stałeś się liderem. To szkolenie pomoże Ci postawić pierwsze kroki w nowej roli. Dzięki temu unikniesz wielu błędów i szybciej dostosujesz się do nowej roli.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przygotowują się do pracy na stanowisku kierowniczym.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. Elementarz nowego managera
  - Gra symulacyjna – zaangażowanie uczestników we wspólne działanie, w którym doświadczą w praktyce kluczowych elementów pracy menedżera
  - Zarządzanie i jego cel – podstawowe pojęcia
  - Ile przywództwa w kierowaniu, ile kierowania  w przywództwie? 
  - Główne zadania managera jako przywódcy i lidera
  - Równowaga działań w aspektach wymagam i wspieram
  - 4 funkcje menedżera – planowanie, organizowanie, wspieranie i kontrola

  II. Jakim managerem już jestem a jakim chcę być?
  - Misja, wizja i wartości organizacji oraz wynikający z niej model przywództwa 
  - Kompetencje psychologiczne i osobowe menedżera
  - Kompetencje specjalistyczne i techniczne menedżera
  - Stworzenie profilu kompetencyjnego menedżera w oparciu o przykładowy model przywództwa w organizacji 
  - Cechy i naturalne predyspozycje wspierające managera w jego roli
  - Autodiagnoza – bilans otwarcia. Jakim managerem już jestem? 
  - Moja wizja roli szefa – jakim szefem chcę zostać?

  III. Komunikacja z zespołem nowego managera - szefowskie expose
  - Czym jest szefowskie expose i dlaczego warto je wygłosić? 
  - Struktura expose szefa
  - Rodzaje expose:
     - jako nowy szef w zespole
     - jako były współpracownik w tym zespole
  - Forma przeprowadzenia spotkania wprowadzającego Co należy a czego nie należy mówić podczas expose?

  IV. Wyznaczanie celów i planowanie zadań w zespole rozproszonym
  - Jasna definicja celów, zakresów zadań i kamieni milowych
  - Parametryzacja celów i zadań – obiektywizacja oczekiwanych efektów w wymaganych terminach
  - Planowanie pracy – Praktyczne prowadzenie telefonicznych/skypowych odpraw z zespołem według przyjętego schematu i harmonogramu (praktyczny warsztat rozmów)
  - Zasady i granice vs. elastyczność w działaniu – tworzenie i trzymanie się przyjętych ustaleń 
  - Efektywne wyznaczanie i egzekwowanie celów w sposób zdalny
  - Przydzielenie odpowiedzialności za zadania i cele

  V. Planowanie pracy swojej i zespołu
  - Gra wprowadzająca w temat 
  - Wyznaczania celów Wyznaczanie celów wg reguły SMART, WARTO,
  - Kompatybilność celów w odniesieniu do misji, wizji i celów strategicznych organizacji 
  - Reguła 3 pytań w wyznaczaniu celów – Co? Jak? Dlaczego?
  - Narzędzia i techniki planowania, harmonogramowania wspierające osiąganie celów
  - Reguły dobrego planowania pracy własnej i pracy zespołu

Dzień 2
 • VI. Organizowanie pracy zespołu przez nowego menedżera
  - Analiza kompetencji potrzebnych do wykonania zleconych zadań
  - Wykorzystanie naturalnych talentów i predyspozycji w przydziale zadań i obowiązków 
  - Zdefiniowanie dostępnych zasobów ludzkich i materialnych
  - Narzędzia wspierające organizację pracy menedżera i zespołu 
  - Zasada 4W w organizowaniu pracy zespołu
  - Studium przypadku biznesowego - zadanie polegające na optymalnym zorganizowaniu ograniczonych zasobów do realizacji celów

  VII. Jak skutecznie motywować i angażować siebie i zespół
  - Znane i mniej znane teorie motywowania  - Maslow, Herzberg, McLelland , McGregor 
  - Najczęstsze motywatory finansowe i pozafinansowe
  - Przykłady wyników badań nad motywacją pracowników w świecie biznesu 
  - Motywowanie i angażowanie – podobieństwa i różnice
  - Poziomy zaangażowania w miejscu pracy 
  - Rola informacji zwrotnej w zwiększaniu zaangażowania – model UF, FUKO, CEDAR 
  - Test diagnostyczny – co Ciebie motywuje najbardziej w pracy?

  VIII. Kontrola, monitoring i egzekwowanie zadań
  - Cykl komunikacyjny w realizacji zadań 
  - Rozmowa planująca
  - Rozmowa monitorująca 
  - Rozmowa dyscyplinująca 
  - Rodzaje i stopniowanie sankcji

  IX. Elastyczność menedżera - koncepcja zarządzania sytuacyjnego
  - Model chce/potrafi
  - Menedżer w roli instruktora – zachowania wymagane na tym etapie 
  - Menedżer w roli trenera – zachowania wymagane na tym etapie 
  - Menedżer w roli coacha – zachowania wymagane na tym etapie 
  - Menedżer delegujący – zachowania wymagane na tym etapie 
  - Rodzaje i sposoby delegowania zadań
  - Autodiagnoza na Twój dominujący styl zarządzania

  X. Trudne sytuacje w pracy nowego menedżera
  - Identyfikacja najczęstszych trudnych sytuacji w pracy menedżera 
  - Pokonywanie obiekcji pracowników
  - Zarządzanie emocjami swoimi i poszczególnych osób 
  - Radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy
  - Zachowania asertywne jako sposób reagowania w trudnych sytuacjach

Korzyści
 • Uczestnicy dowiedzą się jaka jest rola i odpowiedzialność managera, poznają podstawowe zadania szefa w roli lidera.
 • Uczestnicy dowiedzą się jakie są kluczowe cechy i kompetencje managera.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętności przeprowadzenia szefowskiego expose.
 • Uczestnicy będą potrafili organizować pracę zespołu wykorzystując optymalnie jego zasoby.
 • Uczestnicy dowiedzą się jakie są sposoby motywowania finansowego i pozafinansowego.
Uczestnik

Szkolenie zrealizowane na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Trener zaprezentował szeroką wiedzę oraz doświadczenie w omawianych zagadnieniach.

Najbliższa edycja szkolenia

16-17.05.2024 / Warszawa
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.