Zarządzanie wiedzą w organizacji

07-08.08.2024 / Online
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Współczesny świat biznesu można opisać jako niepewny, złożony, wieloznaczny i zmienny. W historii rozwoju gospodarczego świata nie miał miejsca jeszcze tak szybki postęp technologiczny. To czego dziś uczy się student politechniki, medycyny czy ekonomii może być już częściowo nieaktualne kiedy będzie kończył studia. Konsekwencją tego jest konieczność zmiany strategii organizacji. Kluczową rolę będzie tu miało zarządzanie wiedzą w organizacji. Pytanie jakie zadają sobie coraz częściej właściciele i zarządzający firmami to „jak sobie poradzić w nowej erze – erze informacji i przetwarzania danych, erze wiedzy?”

Dzisiejszą rzeczywistość nazywamy erą wiedzy i informacji. Jej szybkie i efektywne wykorzystanie często stanowi warunek przeżycia dla wielu przedsiębiorstw. Zgodnie z tezą Petera Druckera tradycyjne zasoby, jak: praca, ziemia i kapitał stają się mało elastycznymi i ciężkimi do upłynnienia przeszkodami. To co jest rzeczywistą siłą napędową rozwoju przedsiębiorstwa i jednocześnie głównym czynnikiem kreatywności we wszystkich dziedzinach życia, jest informacja i wiedza. Umiejętne zarządzanie informacją i wiedzą w organizacji staje się głównym elementem budowania przewagi konkurencyjnej firmy.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących w swoich firmach stanowiska kierownicze. Uczestnicy szkolenia będą potrafili zbudować skuteczny system zarządzania wiedzą dopasowany do specyfik ich organizacji, będą potrafili wykorzystywać narzędzia "twarde i miękkie" do dzielenia się wiedzą oraz uświadomią sobie korzyści wynikające dla firmy z istnienia spójnego systemu zarządzania wiedzą.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

 


 

Korzyści
 • Uczestnicy poznają główne zasady zarządzania wiedzą i informacją w organizacji.
 • Uczestnicy będą potrafił zbudować skuteczny system zarządzania wiedzą dopasowany do specyfiki ich organizacji.
 • Uczestnicy uświadomią sobie korzyści wynikające dla firmy z istnienia spójnego systemu zarządzania wiedzą.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętność wykorzystania narzędzi „twardych” i „miękkich” do dzielenia się wiedzą.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystać synergię „wiedzową” i informacyjną jaką daje różnorodność pokoleniowa.
 • Uczestnicy na przykładzie systemów CRM poznają zasady przepływu i agregacji wiedzy oraz korzyści z tego wynikające dla firmy.
 • Uczestnicy będą potrafili skatalogować i spriorytetyzować wiedzę w organizacji oraz określić jej wagę dla osiągania rezultatów przedsiębiorstwa.

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. Wprowadzenie do zarządzania wiedzą
  - Studium przypadku dot. podejścia do zarządzania wiedzą w organizacji 
  - Jak rozumiemy zarządzanie wiedzą w dzisiejszym biznesie?
  - Skąd wzięła się potrzeba zarządzania wiedzą w organizacji? 
  - Wyzwania związane z epoką informacji i wiedzy
  - Dobre i złe praktyki zarządzania wiedzą w organizacji 
  - Ile kosztuje nas brak systemu zarządzania wiedzą?
  - Znaczenie systemu zarządzania wiedzą w budowaniu przewagi konkurencyjnej

  II. Jaką wiedzę posiadają współczesne firmy?
  - Rodzaje wiedzy gromadzonych w dzisiejszych przedsiębiorstwach 
  - 4 charakterystyczne cechy wiedzy wg Alvina Toflera
  - Współczesne metody gromadzenia wiedzy i zarządzania nią
  - Rola przywództwa i kultury organizacyjnej oraz technologii we wspieranie systemów zarządzania wiedzą. 
  - Skąd czerpać wiedzę i jak ją filtrować w organizacjach w dzisiejszych czasach?
  - Radzenie sobie ze strumieniem wiedzy z otoczenia  - filtry 
  - Sposoby i kanały transferu wiedzy w organizacji
  - Model organizacji uczącej się opartej na wiedzy

  III. Pozyskiwanie wiedzy dla   organizacji
  - „Biały wywiad” – Czym jest i jak działa?
  - Źródła wiedzy wewnątrz organizacji 
  - Źródła wiedzy na zewnątrz organizacji

  IV. Źródła wiedzy - wiedza pracowników
  - Analiza posiadanych kompetencji i doświadczenia w organizacji HR-owa matryca kompetencji
  - Pozyskiwanie wiedzy od pracowników – AC/DC, 360 stopni, badania satysfakcji
  - Zarządzanie wiedzą ekspercką w organizacji  - metody i sposoby dzielenia się wiedzą specjalistyczną 
  - Ustrukturyzowane sposoby na pozyskiwanie i zarządzanie wiedzą
  - Jak zatrzymać wiedzę w organizacji – systemy lojalizacji talentów i ekspertów 
  - Sposoby na katalogowanie wiedzy w firmie

  V. Tworzenie i transfer wiedzy w organizacji
  - Forum wymiany doświadczeń
  - Systemy mentoringu i intermentoringu 
  - Koncepcja coachingowego zarządzania 
  - Inwestycje w badania i rozwój produktów i usług
  - Systemy rozwoju kompetencji pracowników na różnych szczeblach 
  - Systemy sugestii pracowniczych – ciągłe udoskonalanie procesów 
  - Grywalizacja jako atrakcyjna forma poszukiwania nowych rozwiązań
  - Metody kreatywnego wykorzystania wiedzy pracowników poprzez techniki twórczego rozwiązywania

Dzień 2
 • VI. System zarządzania wiedzą w organizacji
  - Cele procesu zarządzania wiedzą
  - Zarządzanie kapitałem intelektualnym w firmie 
  - Zarządzanie zasobami i źródłami wiedzy
  - Systemy IT wspierające przepływ danych, informacji i wiedzy 
  - Korzyści dla pracowników z systemu zarządzania wiedzą
  - Siły wspierające i hamujące w swobodnym dzieleniu się wiedzą w organizacji

  VII. System CRM jako przykład narzędzia zarządzania wiedzą o Kliencie
  - Przykłady i definicje systemu zarządzania relacjami z Klientem 
  - CRM jako strategia zarządzania wiedzą w organizacji
  - Przykłady analiz i informacji możliwych do wygenerowania w systemie 
  - Kluczowe korzyści z implementacji systemów CRM
  - Cele wdrożenia systemu CRM w polskich i europejskich przedsiębiorstwach 
  - Umiejscowienie systemu CRM w całościowym systemie zarządzania wiedzą w organizacji

  VIII. Zarządzanie wiedzą międzypokoleniową w przedsiębiorstwie 
  - 4 pokolenia na rynku pracy Baby Boomers, X, Y, Z – charakterystyka 
  - Cechy wspólne i różnice poszczególnych pokoleń na rynku pracy
  - Badania dot. wiedzy posiadanej przez każde z pokoleń 
  - Czy i jak dzielą się wiedzą między pokoleniowo?
  - Moderowanie wymiany wiedzy  między pokoleniowej z uwzględnieniem podobieństw i różnic 
  - Forum wymiany doświadczeń między uczestnikami szkolenia
  - Debata oxfordzka  - jak zarządzać przepływem wiedzy między pokoleniami?
  - Implementacja systemów wspierających zarządzanie i transfer wiedzy – np. system mentoringu 
  - Sposoby transferowania wiedzy pomiędzy pokoleniami w firmie

  IX. Pomysły na tworzenie sprzyjających środowisk do dzielenia się wiedzą w firmie
  - Dni otwarte w poszczególnych działach, wydziałach, oddziałach
  - Budowanie społeczności specjalistów, ekspertów i praktyków w działaniach projektowych 
  - Warsztaty realizowane w celu wymiany doświadczeń
  - Debaty oxfordzkie w sytuacjach spornych
  - Bank dobrych praktyk w poszczególnych obszarach wiedzy specjalistycznej 
  - Grywalizacja skierowana na  usprawnienia i oszczędności
  - Inne dobre praktyki i pomysły zrealizowane w firmach polskich i europejskich

  X. Wdrożenie projektu systemu zarządzania wiedzą w organizacji
  - Analiza stanu obecnego pry pomocy siatki celów lub analizy SWOT
  - Diagnoza istniejących problemów dot. zarządzania wiedzą oraz ich przyczyn przy pomocy diagramu rybiej ości 
  - Identyfikacja dźwigni – najważniejszych obszarów wiedzy wymagających uporządkowania
  - Przygotowanie opisu stanu docelowego działającego systemu zarządzania wiedzą 
  - Zaplanowanie harmonogramu działań

Doświadczenie:
Zarządzanie wiedzą w organizacji
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

07-08.08.2024 / Online
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.