Skuteczny Menedżer – zarządzanie zasobami ludzkimi

29-30.07.2024 / Online
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Peter Drucker, jeden z kluczowych myślicieli, praktyków i analityków zarządzania, uznany autorytet świata biznesu, powiedział: „ Nie chodzi o to aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to aby robić właściwe rzeczy”. Wielu współczesnych menedżerów uznaje te słowa za wyznacznik swojej skuteczności i efektywności menedżerskiej. To menedżerowie, którzy ciągle pracują nad swoją efektywnością wpływają w znaczącym stopniu na rozwój i efektywność swojej organizacji. Wg. Petera Druckera skuteczność jest kwestią dyscypliny. Dyscypliny w planowaniu, wyznaczaniu celów, organizowaniu pracy swojej i innych oraz właściwym motywowaniu i egzekwowaniu zadań. To szkolenie dostarczy uczestnikom narzędzi, inspiracji i wiedzy do tego aby stali się menedżerami, których otoczenie biznesowe będzie postrzegało jako skutecznych. Nie tylko poprzez nadaną przez organizację władzę formalną, ale również poprzez bycie liderem, przywódcą wyznaczającym kierunki działania.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla liderów zespołów, menedżerów średniego i wyższego szczebla, szefów projektów, kierowników, działów HR oraz wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą tematyką Zarządzania.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Korzyści
 • Uczestnicy poznają i usystematyzują wiedzę z zakresu 4 funkcji menedżerskich.
 • Uczestnicy doświadczą ich znaczenia w grach symulacyjnych dzięki czemu lepiej zrozumieją ich działanie.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętność precyzyjnego wyznaczania celów i poznają narzędzia, które zwiększą efektywność w ich osiąganiu.
 • Uczestnicy uświadomią sobie jakie kompetencje menedżerskie już posiadają oraz gdzie są jeszcze obszary do rozwoju.
 • Uczestnicy zdobędą większą sprawność w organizowaniu pracy własnej i zespołu w sytuacji ograniczonych zasobów.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak skuteczniej motywować i angażować zespół.
 • Uczestnicy poznają i przećwiczą praktyczne narzędzia kontroli, monitorowana i egzekwowania zleconych zadań.
 • Uczestnicy lepiej poradzą sobie z trudnymi sytuacjami w roli menedżera dzięki poznanym i przećwiczonym technikom radzenia sobie w tych okolicznościach.

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. Wprowadzenie do tematu - funkcje menedżera w praktyce
  - Gra  symulacyjna – zaangażowanie uczestników we wspólne działanie, w którym doświadczą w praktyce kluczowych elementów
    pracy menedżera
  - Analiza i refleksja dot. efektów i wyników gry
  - Szczegółowe omówienie potencjału menedżerskiego przy pomocy siatki celów 
  - 4 funkcje menedżera – od praktyki do porządkującej teorii

  II. Kluczowe cechy i kompetencje menedżera i lidera
  - Ile przywództwa w zarządzaniu i ile zarządzania w przywództwie? 
  - Misja i wizja organizacji oraz wynikający z niej model przywództwa 
  - Kierunek wymagam i wspieram – do dysproporcji do równowagi 
  - Kompetencje psychologiczne i osobowe menedżera
  - Kompetencje specjalistyczne i techniczne menedżera
  - Stworzenie profilu kompetencyjnego menedżera w oparciu o przykładowy model przywództwa w organizacji

  III. Wyznaczanie celów oraz planowanie pracy swojej i zespołu
  - Gra wprowadzająca w temat wyznaczania celów 
  - Wyznaczanie celów wg reguły SMART, WARTO
  - Kompatybilność celów w odniesieniu do misji, wizji i celów strategicznych organizacji 
  - Reguła 3 pytań w wyznaczaniu celów – Co? Jak? Dlaczego?
  - Narzędzia i techniki planowania, harmonogramowania wspierające osiąganie celów 
  - Reguły dobrego planowania pracy własnej i pracy zespołu

  IV. Organizowanie pracy zespołu
  - Analiza kompetencji potrzebnych do wykonania zleconych zadań
  - Wykorzystanie naturalnych talentów i predyspozycji w przydziale zadań i obowiązków 
  - Zdefiniowanie dostępnych zasobów ludzkich i materialnych
  - Narzędzia wspierające organizację pracy menedżera i zespołu 
  - Zasada 4W w organizowaniu pracy zespołu
  - Studium przypadku biznesowego – zadanie polegające na optymalnym zorganizowaniu ograniczonych zasobów do realizacji
    celów

Dzień 2
 • V. Jak skutecznie motywować i angażować siebie i zespół
  - Znane i mniej znane teorie motywowania – Maslow, Herzberg, McLelland , McGregor 
  - Najczęstsze motywatory finansowe i pozafinansowe
  - Przykłady wyników badań nad motywacją pracowników w świecie biznesu 
  - Motywowanie i angażowanie – podobieństwa i różnice
  - Poziomy zaangażowania w miejscu pracy
  - Rola informacji zwrotnej w zwiększaniu zaangażowania – model UF, FUKO, CEDAR 
  - Test diagnostyczny – co Ciebie motywuje najbardziej w pracy?

  VI. Kontrola, monitoring i egzekwowanie zadań
  - Cykl komunikacyjny w realizacji zadań 
  - Rozmowa planująca
  - Rozmowa monitorująca 
  - Rozmowa dyscyplinująca 
  - Rodzaje i stopniowanie sankcji

  VII. Elastyczność menedżera - koncepcja zarządzania sytuacyjnego
  - Model chce/potrafi
  - Menedżer w roli instruktora – zachowania wymagane na tym etapie 
  - Menedżer w roli trenera – zachowania wymagane na tym etapie 
  - Menedżer w roli coacha – zachowania wymagane na tym etapie 
  - Menedżer delegujący – zachowania wymagane na tym etapie 
  - Rodzaje i sposoby delegowania zadań
  - Autodiagnoza na Twój dominujący styl zarządzania

  VIII. Trudne sytuacje w pracy menedżera
  - Identyfikacja najczęstszych trudnych sytuacji w pracy menedżera 
  - Pokonywanie obiekcji pracowników
  - Zarządzanie emocjami swoimi i poszczególnych osób 
  - Radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy
  - Zachowania asertywne jako sposób reagowania w trudnych sytuacjach

Doświadczenie:

Najbliższa edycja szkolenia

29-30.07.2024 / Online
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.